วัตถุประสงค์ของโครงการหลวง - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 12
เล่มที่ ๑๒
เรื่องที่ ๑ การแพทย์
เรื่องที่ ๒ การศึกษา
เรื่องที่ ๓ การสังคมสงเคราะห์
เรื่องที่ ๔ การพัฒนาชาวเขา และการเกษตรที่สูง
เรื่องที่ ๕ การพัฒนาการเกษตรในชนบท
เรื่องที่ ๖ การศึกษาการพัฒนา
เรื่องที่ ๗ การสหกรณ์
เรื่องที่ ๘ การพัฒนาแหล่งน้ำ
เรื่องที่ ๙ การพัฒนาปัจจัยการผลิต
เรื่องที่ ๑๐ แผนที่
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๒ / เรื่องที่ ๔ การพัฒนาชาวเขาและการเกษตรที่สูง / วัตถุประสงค์ของโครงการหลวง

 วัตถุประสงค์ของโครงการหลวง
วัตถุประสงค์ของโครงการหลวง

โปรดเกล้าฯ พระราชทานวัตถุประสงค์ให้โครงการหลวงดังนี้ คือ

๑. เพื่อช่วยชาวเขาในฐานะเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
๒. ลดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ คือ ป่าไม้ และต้นน้ำลำธาร
๓. ยุติการปลูกฝิ่น โดยส่งเสริมพืชทดแทน

ภายหลังเมื่อดำเนินการไปจนเห็นเค้าแล้ว จึงเพิ่มวัตถุประสงค์อีกหนึ่งข้อ คือ

๔. ใช้พื้นที่อย่างถูกต้อง เพื่อผลิตพืชอันเป็นประโยชน์ ต่อเศรษฐกิจของประเทศ
ชาวเขากำลังทำงานในไร่
ชาวเขากำลังทำงานในไร่
ในการดำเนินการ มีพระราชกระแสรับสั่ง ให้ปฏิบัติดังนี้

๑. ลดขั้นตอน คือ จะทำอะไรก็ไม่ต้องให้ได้รับอนุมัติต่อๆ กันไปหลายๆ ขั้น
๒. รีบ
๓. ช่วยให้ชาวเขาช่วยตัวเอง อย่าให้อะไรๆ เปล่าๆ
๔. ปิดทองหลังพระ คือ เมื่อทำความดี อะไรแล้ว ก็กระทำไป โดยไม่โฆษณา
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป