สรุป - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 12
เล่มที่ ๑๒
เรื่องที่ ๑ การแพทย์
เรื่องที่ ๒ การศึกษา
เรื่องที่ ๓ การสังคมสงเคราะห์
เรื่องที่ ๔ การพัฒนาชาวเขา และการเกษตรที่สูง
เรื่องที่ ๕ การพัฒนาการเกษตรในชนบท
เรื่องที่ ๖ การศึกษาการพัฒนา
เรื่องที่ ๗ การสหกรณ์
เรื่องที่ ๘ การพัฒนาแหล่งน้ำ
เรื่องที่ ๙ การพัฒนาปัจจัยการผลิต
เรื่องที่ ๑๐ แผนที่
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๒ / เรื่องที่ ๔ การพัฒนาชาวเขาและการเกษตรที่สูง / สรุป

 สรุป
สรุป

"ที่สูง" ของประเทศไทยมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์อยู่หลายประการ เนื่องมาจากระดับความสูง ละติจูด ลักษณะภูมิประเทศ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น เส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ ความอุดมสมบูรณ์ของดิน และลักษณะอากาศเฉพาะแห่ง เป็นต้น นับว่า เป็นทรัพยากรที่สำคัญอย่างหนึ่งของประเทศ ในแง่ของการเกษตรนั้น สิ่งต่างๆ เหล่านี้ สมควรที่จะนำมาพิจารณา ใช้ให้เกิดประโยชน์ให้เต็มที่
ชาวเขาเผ่าม้งนำดอกสแตติสและดอกคาร์เนชันที่เก็บจากไร่ไปส่งโครงการหลวง
ชาวเขาเผ่าม้งนำดอกสแตติสและดอกคาร์เนชันที่เก็บจากไร่ไปส่งโครงการหลวง
หัวข้อก่อนหน้า