ข้อพึงปฏิบัติในการบริโภคนม - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 12
เล่มที่ ๑๒
เรื่องที่ ๑ การแพทย์
เรื่องที่ ๒ การศึกษา
เรื่องที่ ๓ การสังคมสงเคราะห์
เรื่องที่ ๔ การพัฒนาชาวเขา และการเกษตรที่สูง
เรื่องที่ ๕ การพัฒนาการเกษตรในชนบท
เรื่องที่ ๖ การศึกษาการพัฒนา
เรื่องที่ ๗ การสหกรณ์
เรื่องที่ ๘ การพัฒนาแหล่งน้ำ
เรื่องที่ ๙ การพัฒนาปัจจัยการผลิต
เรื่องที่ ๑๐ แผนที่
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๒ / เรื่องที่ ๕ การพัฒนาการเกษตรในชนบท / ข้อพึงปฏิบัติในการบริโภคนม

 ข้อพึงปฏิบัติในการบริโภคนม
ข้อพึงปฏิบัติในการบริโภคนม

๑.. ควรเลือกซื้อนม ที่บรรจุในภาชนะ ที่มีเครื่องหมาย ของคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพ และมาตราฐานตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข

๒.ในการซื้อ ควรสังเกตวันเดือนปีที่หมดอายุ ส่วนประกอบของน้ำนม และลักษณะของภาชนะที่บรรจุ ว่ามีสิ่งผิดปกติหรือไม่

ภาชนะบรรจุนมจะระบุวันเดือนปีที่นมหมดอายุ ให้ผู้ซื้อสังเกตและเลือกซื้อได้ภาชนะบรรจุนมจะระบุวันเดือนปีที่นมหมดอายุ ให้ผู้ซื้อสังเกต และเลือกซื้อได้

๓. ถ้าซื้อนมสด ควรเลือกเฉพาะที่บรรจุในภาชนะที่ปิดสนิท และทึบแสง ถ้าบรรจุในภาชนะที่เปิดทิ้งไว้ จะทำให้คุณค่าทางอาหารเสียไป

๔. เมื่อซื้อมาแล้ว ต้องเก็บไว้ที่ปราศจากแสง เพราะแสงสว่างจะทำลายคุณภาพคุณค่าทางอาหาร นอกจากนี้ควรพิจารณาว่า เป็นนมที่ต้องเก็บ ไว้ในตู้เย็นหรือไม่ เพราะนมบางชนิด เช่น นมพาสเจอไรซ์ (Pasteurisation) โยเกิร์ต (yoghurt) วิปปิงครีม (whipping cream) ต้องเก็บไว้ในที่ ที่อุณหภูมิต่ำกว่า ๘ องศาเซลเซียส

การเก็บนมไว้ในที่ที่ปราศจากแสงสว่าง และมีอุณหภูมิเหมาะสม จะช่วยรักษาคุณค่าทางอาหารของนมไว้ได้ การเก็บนมไว้ในที่ที่ปราศจากแสงสว่างและมีอุณหภูมิเหมาะสมจะช่วยรักษาคุณค่าทางอาหารของนมไว้ได้

๕. เมื่อเปิดกระป๋อง กล่องกระดาษ ถุงพลาสติก หรือภาชนะบรรจุ ชนิดอื่นๆ แล้ว ควรบริโภคให้หมด ถ้าไม่หมด ให้นำใส่ภาชนะที่สะอาด มีฝาปิดมิดชิด แล้วนำเข้าตู้เย็น นมสดสเตอริไลซ์ (sterilisation) และนมสดสเตอริไลซ์ยูเอชที (ultra high temperature sterilisation) เมื่อเปิดกล่องแล้ว จะมีคุณภาพเช่นเดียวกันกับนมพาสเจอไรซ์

๖. ถ้ากระป๋อง กล่อง ถุงพลาสติก หรือภาชนะบรรจุบวมขึ้นมา หรือเทออกมาพบว่า น้ำนมมีลักษณะเป็นลิ่ม หรือวุ้น มีกลิ่นผิดปกติและสีเปลี่ยนไป ไม่ควรนำไปบริโภค หรือประกอบอาหาร
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป