สำหรับเด็กระดับเล็ก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 12
เล่มที่ ๑๒
เรื่องที่ ๑ การแพทย์
เรื่องที่ ๒ การศึกษา
เรื่องที่ ๓ การสังคมสงเคราะห์
เรื่องที่ ๔ การพัฒนาชาวเขา และการเกษตรที่สูง
เรื่องที่ ๕ การพัฒนาการเกษตรในชนบท
เรื่องที่ ๖ การศึกษาการพัฒนา
เรื่องที่ ๗ การสหกรณ์
เรื่องที่ ๘ การพัฒนาแหล่งน้ำ
เรื่องที่ ๙ การพัฒนาปัจจัยการผลิต
เรื่องที่ ๑๐ แผนที่
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๒ / เรื่องที่ ๕ การพัฒนาการเกษตรในชนบท / สำหรับเด็กระดับเล็ก

 สำหรับเด็กระดับเล็ก ฟังเสียงอ่าน => บันทึกเสียง
การเกษตรนั้น นับว่า เป็นงานที่สำคัญมาก สำหรับประเทศเรา เพราะเป็นงานที่สร้างเสริมความสุขสมบูรณ์ให้แก่บ้านเมือง โดยส่วนรวม ผู้ที่มีอาชีพทางการเกษตร จึงควรต้องเป็นผู้ที่เพียบพร้อมด้วยความรู้ ความสังเกต พิจารณา ตลอดจน ความขยันหมั่นเพียร และความบากบั่นอดทน
  อาชีพการเกษตรได้แก่ การเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ การประมง และการแปรรูปผลิตผลจากการเกษตร
การเพาะปลูก หรือกสิกรรมนั้น เป็นสิ่งที่สำคัญมาก และเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตมนุษย์ คือ ทำให้เรามีอาหารรับประทาน มีวัตถุดิบที่จะนำมาทำเครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค สิ่งก่อสร้าง และผลิตภัณฑ์ต่างๆ อีกมากมาย
 
การเลี้ยงสัตว์นั้นก็มีประโยชน์มากมายเช่นเดียวกัน มนุษย์เราเลี้ยงสัตว์ไว้ เพื่อใช้งาน เป็นอาหาร ดูเล่น หรือเลี้ยงไว้เป็นเพื่อน นอกจากนี้ผลิตผลจากสัตว์ เช่น กระดูก หนัง เขา งา ก็นำมาทำผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ เครื่องประดับ ได้อีกนานาชนิด
เมื่อมนุษย์เราปลูกพืช และเลี้ยงสัตว์กันมากขึ้น จนกระทั่งเหลือกินเหลือใช้แล้ว เกษตรกรก็ควรศึกษาให้รู้วิธีที่จะแปรรูปผลิตผล จากการเกษตร ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์อาหารชนิดใหม่ ที่ยังคงมีคุณค่าเหมือนเดิม ทั้งนี้เพื่อจะได้เก็บไว้ได้นาน มีกินตลอดทุกฤดูกาล และยังสามารถส่งไปขายยังต่างประเทศได้อีกด้วย
หัวข้อถัดไป