ลักษณะมูลฐานของสหกรณ์ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 12
เล่มที่ ๑๒
เรื่องที่ ๑ การแพทย์
เรื่องที่ ๒ การศึกษา
เรื่องที่ ๓ การสังคมสงเคราะห์
เรื่องที่ ๔ การพัฒนาชาวเขา และการเกษตรที่สูง
เรื่องที่ ๕ การพัฒนาการเกษตรในชนบท
เรื่องที่ ๖ การศึกษาการพัฒนา
เรื่องที่ ๗ การสหกรณ์
เรื่องที่ ๘ การพัฒนาแหล่งน้ำ
เรื่องที่ ๙ การพัฒนาปัจจัยการผลิต
เรื่องที่ ๑๐ แผนที่
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๒ / เรื่องที่ ๗ การสหกรณ์ / ลักษณะมูลฐานของสหกรณ์

 ลักษณะมูลฐานของสหกรณ์
ลักษณะมูลฐานของสหกรณ์

องค์การใดจะเป็นสหกรณ์หรือไม่ ต้องมีลักษณะมูลฐานดังต่อไปนี้

๑. เป็นองค์การที่ประกอบด้วยบุคคลหลายคน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ หรือความมุ่งหมายอย่างเดียวกัน
๒. กลุ่มคนที่มารวมกันนั้น ต้องมีเจตนารมณ์ที่จะช่วยตนเอง โดยวิธีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน หรือการช่วยตนเองเป็นแรงผลักดันให้มีการรวมกลุ่มกัน
๓. ต้องมีการจัดตั้งองค์การธุรกิจขึ้น โดยทุกคนมีส่วนจัดหาทุน ควบคุมดูแลการจัดการแบบประชาธิปไตย และยอมรับความเสี่ยงภัยในผลการดำเนินงานเอง
๔. วัตถุประสงค์ขององค์การต้องเป็นไป เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของสมาชิก และครอบครัว
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป