การพัฒนาอุปกรณ์การผลิตด้านอุตสาหกรรม - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 12
เล่มที่ ๑๒
เรื่องที่ ๑ การแพทย์
เรื่องที่ ๒ การศึกษา
เรื่องที่ ๓ การสังคมสงเคราะห์
เรื่องที่ ๔ การพัฒนาชาวเขา และการเกษตรที่สูง
เรื่องที่ ๕ การพัฒนาการเกษตรในชนบท
เรื่องที่ ๖ การศึกษาการพัฒนา
เรื่องที่ ๗ การสหกรณ์
เรื่องที่ ๘ การพัฒนาแหล่งน้ำ
เรื่องที่ ๙ การพัฒนาปัจจัยการผลิต
เรื่องที่ ๑๐ แผนที่
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๒ / เรื่องที่ ๙ การพัฒนาปัจจัยการผลิต / การพัฒนาอุปกรณ์การผลิตด้านอุตสาหกรรม

 การพัฒนาอุปกรณ์การผลิตด้านอุตสาหกรรม
การพัฒนาอุปกรณ์การผลิตด้านอุตสาหกรรม

อุปกรณ์การผลิตด้านอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมส่งออกผลิตภัณฑ์ ที่เป็นสากล ระบบการผลิตส่วนใหญ่ จะมุ่งผลิตภัณฑ์ให้ได้จำนวนมาก พยายามนำเอาเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้งานแทนแรงงานคน เทคโนโลยี สำหรับอุปกรณ์การผลิตด้านอุตสาหกรรมนี้ ประเทศไทยยังจำเป็นต้องซื้อมาจากต่างประเทศอีกเป็นจำนวนมาก  ฉะนั้น การพัฒนาอุปกรณ์การผลิตด้านอุตสาหกรรมในประเทศไทย ควรเริ่มต้นพัฒนาไป ตามขั้นตอนดังนี้

๑. พัฒนาการเลือกสรรอุปกรณ์การผลิตของต่างประเทศ ที่คนไทยสามารถนำมาเชื่อมโยง สู่การผลิตผลิตภัณฑ์ตามที่ต้องการ ในประเทศไทย

เครื่องสีข้าวขนาดเล็กของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริเครื่องสีข้าวขนาดเล็ก ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

๒. พัฒนาการควบคุมดูแล ให้อุปกรณ์การผลิตนั้นๆ ทำงานได้เต็มขีดความสามารถ โดยไม่ต้องอาศัยเจ้าของอุปกรณ์ และนอกจากนั้นยังต้องพัฒนาไปถึงการดูแลรักษา และซ่อมแซมอุปกรณ์การผลิตนั้นด้วยตนเอง

๓. พัฒนาความสามารถ ในการดัดแปลงกรรมวิธีการผลิต หรือรูปแบบการผลิต เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีราคาถูกลง สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาดัดแปลง อุปกรณ์ เครื่องจักร หรือกระบวนการผลิต ให้มีขีดความสามารถใหม่ หรือพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่

๔. พัฒนาความสามารถ ในการผลิตอุปกรณ์การผลิตด้วยตนเอง เราจะมีโอกาสได้เปรียบดุลการค้า คือ สามารถเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ได้จำนวนมากขึ้น และอาจจะพัฒนาไปถึงการส่งออกเทคโนโลยีด้วย
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป