โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 12
เล่มที่ ๑๒
เรื่องที่ ๑ การแพทย์
เรื่องที่ ๒ การศึกษา
เรื่องที่ ๓ การสังคมสงเคราะห์
เรื่องที่ ๔ การพัฒนาชาวเขา และการเกษตรที่สูง
เรื่องที่ ๕ การพัฒนาการเกษตรในชนบท
เรื่องที่ ๖ การศึกษาการพัฒนา
เรื่องที่ ๗ การสหกรณ์
เรื่องที่ ๘ การพัฒนาแหล่งน้ำ
เรื่องที่ ๙ การพัฒนาปัจจัยการผลิต
เรื่องที่ ๑๐ แผนที่
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๒ / เรื่องที่ ๙ การพัฒนาปัจจัยการผลิต / โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชหฤทัยฝักใฝ่ในทุกข์สุขของราษฎร และมีพระราชประสงค์ ที่จะอำนวยประโยชน์สุขแก่ชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชนโดยทั่วไป จึงก่อให้เกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นเป็นจำนวนมาก โครงการเหล่านี้ มุ่งพัฒนาฝีมือแรงงาน และอุปกรณ์การผลิต ซึ่งต้องอาศัยเทคโนโลยีหลายด้าน และก้าวไปสู่การพึ่งพาตนเอง ของเทคโนโลยีของประเทศได้ ตัวอย่าง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทางด้านวิศวกรรม ได้แก่ การส่งเสริมสนับสนุน ให้มีการต่อเรือ โดยนำเอาเทคโนโลยีการต่อเรือที่ทันสมัย มาใช้ในการต่อเรือที่ใช้ในราชการกองทัพ การพัฒนาเรือใบที่มีสมรรถนะสูง การพัฒนาเรือเก็บเกี่ยวผักตบชวา ซึ่งเป็นการพัฒนาอุปกรณ์การผลิต ที่มีผลต่อเศรษฐกิจของประเทศ ในด้านการเกษตร ได้มีการวิจัยการทำฝนเทียม และผลิตอุปกรณ์การทำฝนเทียมสำเร็จ ทรงพัฒนาอุปกรณ์การสีข้าวชื่อ "เครื่องสีข้าวปิ่นแก้ว" ออกแบบยุ้งฉาง เพื่อรักษาคุณภาพข้าว ผลิตเครื่องแปรสภาพนมสดเป็นนมผง และนมผงอัดเม็ด และผลิตเครื่องจักรที่ผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดเล็ก จากชีวมวล
แผงตากแห้งพลังแสงอาทิตย์
แผงตากแห้งพลังแสงอาทิตย์
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มุ่งเน้นการพัฒนาฝีมือแรงงาน ด้านศิลปหัตถกรรมมากมาย เช่น การส่งเสริมการทอผ้าลาย ตามวัฒนธรรมท้องถิ่น มุ่งส่งเสริมสมรรถภาพการทอผ้า และการออกแบบลวดลาย ให้เป็นไปตามความต้องการของตลาด การส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน มุ่งส่งเสริมการพัฒนาอุปกรณ์การผลิตงานอาชีพต่างๆ ตามสภาพท้องถิ่น รวมถึงการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ ให้เป็นไปตามความต้องการของตลาด และพัฒนาฝีมือแรงงาน โครงการต่างๆ เหล่านี้ เป็นการเพิ่มพูนรายได้ให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะเกษตรกรในชนบท ที่ว่างงานตามฤดูกาล
หัวข้อก่อนหน้า