สำหรับเด็กระดับกลาง - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 13
เล่มที่ ๑๓
เรื่องที่ ๑ เรือนไทย
เรื่องที่ ๒ ชีวิตชนบทไทย
เรื่องที่ ๓ หัตถกรรมพื้นบ้าน
เรื่องที่ ๔ จิตรกรรมไทย
เรื่องที่ ๕ นาฏศิลป์ไทย
เรื่องที่ ๖ ตุ๊กตาไทย
เรื่องที่ ๗ การละเล่นของไทย
เรื่องที่ ๘ อาหารไทย
เรื่องที่ ๙ การประดิษฐ์ผักและผลไม้
เรื่องที่ ๑๐ การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม
เรื่องที่ ๑๑ ธนาคาร
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๓ / เรื่องที่ ๑๑ ธนาคาร / สำหรับเด็กระดับกลาง

 สำหรับเด็กระดับกลาง
งานอันเป็นธุรกิจหลักของธนาคารทุกแห่งที่เรารู้จักกัน คือ เป็นผู้ค้าเงิน

ธนาคารจะรับฝากเงินและนำเงินฝากนั้นไปให้กู้ยืม ถ้าเงินที่รับฝากมา มีไม่เพียงพอ สำหรับจะให้กู้ยืม บางครั้งบางธนาคารจะกู้ยืมเงินจากแหล่งที่มีเงินเหลือ แล้วนำเงินนั้นไปให้กู้ยืมแก่บุคคลที่ต้องการเงินอีกต่อหนึ่ง
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธนาคารกลาง) รับฝากเงินจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และธนาคารอื่นๆ และให้กู้ยืมเงินแก่รัฐบาลและธนาคารพาณิชย์
ธนาคารพาณิชย์ รับฝากเงินจากประชาชนทั่วไป และกู้ยืมเงินจากต่างประเทศ แล้วนำเงินนั้นไปให้นักธุรกิจ ผู้ประกอบการค้า และอุตสาหกรรม กู้ยืมไปลงทุน

ธนาคารออมสิน รับฝากเงินจากประชาชนทั่วไป เช่นเดียวกับธนาคารพาณิชย์ และให้กู้ยืมเงินส่วนมากแก่รัฐบาล
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับฝากเงินจากประชาชนทั่วไป ซึ่งส่วนมากเป็นเกษตรกร รับฝากเงินจากธนาคารพาณิชย์ และกู้ยืมเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย และองค์การระหว่างประเทศ เพื่อนำไปให้ผู้ประกอบอาชีพทางการเกษตรกู้ยืมต่อ กิจการด้านการเกษตร : ไร่ข้าวฟ่าง
กิจการด้านการเกษตร : ไร่ข้าวฟ่าง
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับฝากเงินจากประชาชนทั่วไป ส่วนมากเป็นผู้ที่เก็บออมเงินไว้ เพื่อจะขอกู้เงินเพิ่มเติมในภายหลัง สำหรับใช้ในการปลูกสร้าง หรือซื้อหาที่อยู่อาศัย และธนาคารนี้ กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินอื่นๆ แล้วนำเงินนั้น ไปให้บุคคลทั่วไปกู้ยืม เพื่อจัดหาที่อยู่อาศัย
กิจการสร้างบ้านจัดสรรกิจการที่ต้องอาศัยการกู้ยืมเงินจากธนาคารเพื่อการลงทุน
กิจการสร้างบ้านจัดสรร
กิจการที่ต้องอาศัยการกู้ยืมเงิน
จากธนาคารเพื่อการลงทุน
ดังนั้นด้านการรับฝากเงินนี้ ธนาคารทำให้ผู้ที่มีเงินเหลือใช้ มีที่เก็บออมเงินอย่างปลอดภัย คือ เก็บออมไว้ในรูปของเงินฝากที่ธนาคาร และด้านการให้กู้ยืมเงิน ธนาคารทำให้ผู้ที่ต้องการใช้เงินมากกว่าที่ตนมีอยู่ ได้มีโอกาสกู้ยืมเงินของผู้อื่นไปใช้ก่อน
อย่างไรก็ตามธนาคารมิได้ให้คนทุกคนกู้ยืมเงินโดยง่าย คนบางคนอาจจะต้องการใช้เงินมาก โดยเอาไปใช้จ่ายซื้อของฟุ่มเฟือย แต่ไม่มีทางหารายได้มา เพื่อใช้เงินกู้คืน ธนาคารก็จะไม่ให้กู้ แต่ผู้ที่ต้องการใช้เงิน เพื่อนำไปใช้หมุนเวียนทำการค้าให้ได้กำไร หรือนำเงินไปลงทุนในกิจการ ที่จะก่อให้เกิดรายได้เพิ่มมากขึ้น ธนาคารมักจะให้กู้ นายธนาคารที่ดี จะพิจารณาผู้กู้ และวัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเงินก่อนเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่า ผู้ที่กู้ยืมเงินไป จะสามารถหารายได้นำเงินมาชำระคืนได้ในอนาคต
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
การกู้ยืมเงินได้ ทำให้นักธุรกิจ และพ่อค้าแม่ค้า สามารถขยายกิจการของตนออกไปได้รวดเร็ว เพราะถ้าไม่มีที่ให้กู้ยืมเงิน นักธุรกิจ หรือผู้ประกอบการค้าทั่วๆ ไป ก็จะต้องค่อยๆ เก็บหอมรอมริบ ใช้เวลานาน กว่าจะได้เงินทุนมากพอ สำหรับลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ เช่น การสร้างโรงงาน สร้างอาคารขนาดใหญ่ หรือปรับปรุงที่ดิน ให้ทำการเกษตรได้ดีขึ้น
ดังนั้นจึงนับว่า ธนาคารเป็นประโยชน์อย่างสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ คือ ทำให้ผู้มีเงินไม่พอ แต่มีความสามารถเชิงการค้า และอุตสาหกรรม สามารถทำกิจการได้ในเวลาที่เร็วขึ้น และผู้ที่ออมเงิน โดยนำเงินไปฝากไว้กับธนาคาร ก็นับว่า มีส่วนช่วยทำให้เศรษฐกิจเจริญก้าวหน้าได้เร็วขึ้น เพราะถ้าปราศจากเงินออมเสียแล้ว ธนาคารก็จะไม่มีเงิน สำหรับนำไปให้กู้ยืม
อุตสาหกรรมผลิตน้ำอัดลม
อุตสาหกรรมผลิตน้ำอัดลม
ธนาคารที่ดีจะต้องทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ และสังคม ด้วยการให้กู้ยืมเงินด้วยความระมัดระวัง เพื่อให้แน่ใจว่า จะได้เงินคืน โดยต้องคำนึงอยู่เสมอว่า เงินที่ธนาคารนำไปให้กู้ยืมนั้น เป็นเงินของประชาชนทั่วไป ที่ฝากไว้กับธนาคาร และธนาคารควรจะให้กู้ยืมเงินแก่กิจการที่เป็นประโยชน์ เพื่อช่วยให้มีการผลิต และมีการขายสินค้ามากขึ้น ทำให้ประชาชนมีงานทำเพิ่มขึ้น และมีความเป็นอยู่ดีขึ้น
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป