ธนาคาร - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 13
เล่มที่ ๑๓
เรื่องที่ ๑ เรือนไทย
เรื่องที่ ๒ ชีวิตชนบทไทย
เรื่องที่ ๓ หัตถกรรมพื้นบ้าน
เรื่องที่ ๔ จิตรกรรมไทย
เรื่องที่ ๕ นาฏศิลป์ไทย
เรื่องที่ ๖ ตุ๊กตาไทย
เรื่องที่ ๗ การละเล่นของไทย
เรื่องที่ ๘ อาหารไทย
เรื่องที่ ๙ การประดิษฐ์ผักและผลไม้
เรื่องที่ ๑๐ การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม
เรื่องที่ ๑๑ ธนาคาร
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๓ / เรื่องที่ ๑๑ ธนาคาร / ธนาคาร

 ธนาคาร
ธนาคารเป็นสถาบันการเงินที่อำนวยประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศในเกือบทุกด้าน ธนาคารเป็นแหล่งรวบรวมเงินออมจากประชาชนทั่วไป ให้อยู่ในที่ปลอดภัย และสามารถนำกลับมาใช้ได้ในเวลาที่ต้องการ ในขณะเดียวกันผู้ที่ต้องการเงิน เพื่อนำไปลงทุน หรือประกอบกิจการอื่นใด ไม่ว่าจะเป็นเอกชน รัฐวิสาหกิจ หรือรัฐบาล ก็สามารถกู้เงินจากธนาคารได้

ระบบธนาคารในประเทศไทยประกอบ ด้วยธนาคาร ๓ กลุ่ม ซึ่งทำหน้าที่คล้ายกันบางส่วน และแตกต่างกันบางส่วน ตามวัตถุประสงค์ของการก่อตั้ง ดังนี้คือ

๑. ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธนาคารกลาง)
๒. ธนาคารพาณิชย์
๓. ธนาคารเฉพาะกิจอื่นๆ
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป