ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 13
เล่มที่ ๑๓
เรื่องที่ ๑ เรือนไทย
เรื่องที่ ๒ ชีวิตชนบทไทย
เรื่องที่ ๓ หัตถกรรมพื้นบ้าน
เรื่องที่ ๔ จิตรกรรมไทย
เรื่องที่ ๕ นาฏศิลป์ไทย
เรื่องที่ ๖ ตุ๊กตาไทย
เรื่องที่ ๗ การละเล่นของไทย
เรื่องที่ ๘ อาหารไทย
เรื่องที่ ๙ การประดิษฐ์ผักและผลไม้
เรื่องที่ ๑๐ การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม
เรื่องที่ ๑๑ ธนาคาร
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๓ / เรื่องที่ ๑๑ ธนาคาร / ธนาคารอาคารสงเคราะห์

 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๔๙๖ โดยมีรัฐบาลถือหุ้นทั้งหมด เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในสมัยนั้น ที่ได้เล็งเห็นความเดือดร้อนของประชาชนที่ขาดแคลนที่อยู่อาศัยจำนวนมาก และช่วยเหลือประชาชนที่มีรายได้น้อย ให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง
การยื่นคำร้องขอกู้เงินเพื่อปลูกสร้างหรือซื้อที่อยู่อาศัยต่อธนาคารอาคารสงเคราะห์
การยื่นคำร้องขอกู้เงินเพื่อปลูกสร้างหรือซื้อที่อยู่อาศัยต่อธนาคารอาคารสงเคราะห์
การดำเนินงานของธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือทางการเงิน ให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ธนาคารจึงจำเป็นต้องดำเนินงาน ให้มีรายได้จากการให้กู้ยืมอย่างเพียงพอ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และมีกำไร เพื่อใช้ในการขยายการให้ความช่วยเหลือต่อไปด้วย
พระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๔๙๖ กำหนดให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ประกอบธุรกิจ เพื่อส่งเสริม และช่วยเหลือเกี่ยวกับการจัดให้มีอาคาร และที่ดินดังต่อไปนี้

๑. ให้ทำการกู้ยืมเงินเพื่อประโยชน์ดังต่อไปนี้
๑.๑ เพื่อผู้กู้จักได้ใช้ซื้อที่ดินหรืออาคารเป็นของตนเอง
๑.๒ เพื่อผู้กู้จักได้ใช้สำหรับสร้างขยาย หรือซ่อมแซมอาคารของตนเอง
๑.๓ เพื่อผู้กู้จักได้ใช้ไถ่ถอนจำนองอันผูกพันที่ดินหรืออาคารของตนเอง
๑.๔ เพื่อผู้กู้จักได้ใช้ไถ่ถอนซึ่งการขายฝากที่ดินหรืออาคารของตนเอง
๑.๕ เพื่อผู้กู้จักได้ใช้ในการลงทุนจัดกิจการเคหะ


๒. รับจำนำหรือจำนองทรัพย์สินเพื่อเป็นประกันเงินกู้ยืม

๓. รับฝากเงินที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถามหรือเมื่อสิ้นระยะเวลาอันกำหนดไว้

๔. ประกอบกิจการอันพึงเป็นงานธนาคารตามที่จะมีพระราชกฤษฎีกากำหนดไว้

นอกจากเงินรับฝากที่เป็นเงินฝากที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถาม และเงินฝาก เมื่อสิ้นระยะเวลาตามพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๔๙๖ แล้ว แหล่งเงินทุนในการดำเนินงานของธนาคารจากทางอื่น คือ
๑. ได้รับจากรัฐบาลมาเป็นทุนของธนาคาร
๒. ออกพันธบัตร หุ้นกู้ กู้ยืมเงิน
๓. รับฝากเงินประเภทเงินฝากออมทรัพย์


การดำเนินงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่มีรายได้น้อย และขาดแคลนที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก นับว่าเป็นบริการที่ทางรัฐบาลได้จัดให้แก่ประชาชนของประเทศ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยส่วนรวม
หัวข้อก่อนหน้า