สำหรับเด็กระดับเล็ก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 13
เล่มที่ ๑๓
เรื่องที่ ๑ เรือนไทย
เรื่องที่ ๒ ชีวิตชนบทไทย
เรื่องที่ ๓ หัตถกรรมพื้นบ้าน
เรื่องที่ ๔ จิตรกรรมไทย
เรื่องที่ ๕ นาฏศิลป์ไทย
เรื่องที่ ๖ ตุ๊กตาไทย
เรื่องที่ ๗ การละเล่นของไทย
เรื่องที่ ๘ อาหารไทย
เรื่องที่ ๙ การประดิษฐ์ผักและผลไม้
เรื่องที่ ๑๐ การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม
เรื่องที่ ๑๑ ธนาคาร
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๓ / เรื่องที่ ๑๑ ธนาคาร / สำหรับเด็กระดับเล็ก

 สำหรับเด็กระดับเล็ก ฟังเสียงอ่าน => บันทึกเสียง
เมื่อเราได้เงินค่าขนมจากพ่อแม่ พ่อแม่มักจะสอนด้วยว่า ให้รู้จักเก็บออมส่วนหนึ่งไว้ เราอาจเก็บสตางค์ใส่กระปุกออมสินไว้ เมื่อกระปุกออมสินเต็มแล้ว พ่อแม่จะนำกระปุกออมสินไปที่ธนาคาร เพื่อฝากเงินนั้นไว้กับธนาคาร
  ธนาคารเป็นสถานที่รับฝากเงิน ธนาคารรับฝากเงินจากบุคคลทั่วไป ไม่จำกัดว่า เป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ คนนิยมฝากเงินไว้กับธนาคาร แทนที่จะเก็บไว้ที่บ้าน เพราะเงินที่ฝากไว้กับธนาคารจะปลอดภัย ไม่มีใครลักขโมยไปได้
ธนาคารจะให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ที่ฝากเงินไว้กับธนาคารนานๆ เช่น ภายในเวลาหนึ่งเดือน สองเดือน สามเดือน หรือหนึ่งปี สองปี เป็นต้น เงินที่ธนาคารให้ เป็นรางวัล สำหรับผู้ที่ฝากเงินไว้กับธนาคารเรียกว่า ดอกเบี้ย ถ้าฝากเงินไว้นาน ดอกเบี้ยก็จะมากขึ้น
ธนาคารนำเงินที่ได้รับฝากมานั้น ไปให้ผู้ที่ต้องการใช้เงินนั้นกู้ เช่น ให้พ่อค้า แม่ค้า กู้ไป เพื่อซื้อสินค้ามาขาย ให้ผู้ที่ต้องการบ้าน กู้เงินไปซื้อบ้าน และให้ชาวนากู้เงินไปซื้อรถไถไว้ช่วยไถนา เป็นต้น คนที่กู้เงินจากธนาคาร จะต้องเสียดอกเบี้ยให้ธนาคาร เป็นค่าตอบแทน และเมื่อถึงเวลาที่ตกลงกัน ก็จะต้องใช้คืนเงินกู้ให้กับธนาคาร ธนาคารก็จะเอาเงินนี้ ไปให้ผู้อื่นกู้ต่อๆ ไป  
เราจะเห็นตึกที่ทำการของธนาคารอยู่ทั่วไป ธนาคารมีชื่อเรียกต่างๆ กันไป เหมือนกับที่คนเราแต่ละคน มีชื่อเฉพาะของตนเอง ชื่อของธนาคารจะตั้งต้นด้วยคำว่า "ธนาคาร" เสมอ
  ธนาคารที่นักเรียนรู้จักกันดี คือ ธนาคารออมสิน บางครั้งธนาคารออมสินช่วยให้ความสะดวกแก่นักเรียนในการฝากเงิน โดยนำรถมารับฝากเงินของนักเรียนถึงที่โรงเรียน
ธนาคารส่วนมากจะนำเงินฝากไปให้กู้ เพื่อการค้า และการอุตสาหกรรม ธนาคารเหล่านี้ มีชื่อเรียกรวมๆ กันว่า ธนาคารพาณิชย์

นอกจากนี้ยังมีธนาคารที่ตั้งขึ้น เพื่อทำหน้าที่เฉพาะเป็นบางเรื่อง ธนาคารที่ทำหน้าที่ให้กู้ยืมเงินแก่เกษตรกรเป็นงานสำคัญ มีชื่อเรียกว่า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารที่มีหน้าที่ด้านการให้กู้ยืมเงิน เพื่อนำไปปลูกสร้าง หรือซื้อหาที่อยู่อาศัย มีชื่อว่า ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารที่ทำหน้าที่รับฝากเงินของรัฐบาล และของธนาคารอื่นๆ ทั้งหมด คือ ธนาคารแห่งประเทศไทย
หัวข้อถัดไป