การพัฒนาชนบท - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 13
เล่มที่ ๑๓
เรื่องที่ ๑ เรือนไทย
เรื่องที่ ๒ ชีวิตชนบทไทย
เรื่องที่ ๓ หัตถกรรมพื้นบ้าน
เรื่องที่ ๔ จิตรกรรมไทย
เรื่องที่ ๕ นาฏศิลป์ไทย
เรื่องที่ ๖ ตุ๊กตาไทย
เรื่องที่ ๗ การละเล่นของไทย
เรื่องที่ ๘ อาหารไทย
เรื่องที่ ๙ การประดิษฐ์ผักและผลไม้
เรื่องที่ ๑๐ การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม
เรื่องที่ ๑๑ ธนาคาร
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๓ / เรื่องที่ ๒ ชีวิตชนบทไทย / การพัฒนาชนบท

 การพัฒนาชนบท
การพัฒนาชนบท

การพัฒนาชนบทเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่ง ที่จะช่วยทำให้ประเทศชาติของเราเจริญก้าวหน้า การพัฒนาชนบทก็คือ การที่ประชาชน และรัฐบาล ร่วมมือกันปรับปรุงให้เกิดสิ่งที่ดีขึ้น เจริญขึ้น กับชนบทในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ และสังคม

การพัฒนาชนบทนั้นจะต้องทำอย่างถูกต้อง คือ จะต้องพัฒนาชนบทอย่างทั่วถึงกัน การปล่อยให้คนชนบทบางส่วนมีฐานะยากจน เป็นสิ่งที่ไม่สมควรอย่างยิ่ง เพราะถ้าคนชนบทเหล่านี้ อ่อนแอ ประเทศชาติก็จะอ่อนแอตามไปด้วย เราจึงต้องให้ความเอาใจใส่ และให้ความสำคัญแก่การแก้ปัญหาของคนชนบทยากจนก่อน และต้องทำอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาให้ถึงมือคนยากจนส่วนใหญ่ในชนบทนั้น ก็ต้องทำให้ถูกต้อง คือ ต้องเข้าไปกระตุ้นให้เขาสามารถเจริญเติบโตได้ เช่นเดียวกับคนอื่นๆ เพื่อให้คนชนบทเหล่านี้เจริญเติบโตได้ เราจะต้องสนใจกับปัญหาของพวกเขาเหล่านี้ เราจะต้องช่วยกันคิดค้นหาวิธีให้เขาแก้ปัญหาของเขาเองให้ได้มากขึ้น
ทัศนียภาพยามพลบของชนบทไทย
ทัศนียภาพยามพลบของชนบทไทย
ปัญหาเหล่านี้ไม่ใช่แต่เพียงการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจเท่านั้น แต่จะต้องรวมถึงการปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ทุกๆ ด้านให้ดีขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้เขาสามารถก้าวหน้าไปได้ด้วยตัวเองมากขึ้น เช่นเดียวกับคนอื่นๆ ในประเทศของเรา
ชนบทไทยนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และโดยที่ชนบทเป็นรากฐานสำคัญของประเทศไทย ดังนั้น คนไทยจึงควรหมั่นทำความเข้าใจเรื่องชนบทของตนเองอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้เกิดความเข้าใจและค่อยๆ ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ ได้เปลี่ยนแปลง พัฒนาวิถีชีวิตของตนให้ก้าวหน้าขึ้น ให้สอดคล้องกับกาลสมัย เพราะถ้าพวกเราไม่สนใจที่จะเข้าใจเรื่องชนบท ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศแล้ว นานวันเข้า รากฐานนี้ก็จะผุพังลง ในที่สุดประเทศก็จะอ่อนแอ และไม่อาจดำรงอยู่ได้ ดังพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบันดังนี้

"การพัฒนาชนบท ก็เพื่อความปลอดภัยของบ้านเมือง เพื่อความก้าวหน้านอกเหนือจากมนุษยธรรม เพราะว่า ถ้าบ้านเมืองเรามีความเจริญ มีความมั่นคง ก็ทำให้เราอยู่ได้ ทั้งผู้ที่อยู่ในกรุง ทั้งอยู่ในเมือง ทั้งผู้มีฐานะดี หรือฐานะปานกลางก็อยู่ได้ เมื่อประเทศมีความสงบสุข มีความมั่นคง ความมั่นคงที่เป็นปัจจัยสำคัญคือ ความมั่นคงของประชาชนทั่วไปในชนบท เพราะประชาชนในชนบทเป็นประชาชนส่วนใหญ่ เป็นประชาชนส่วนรวม และประชาชนส่วนรวม หรือประชาชนทั้งหมดนั้นคือ ชาติ เราจึงต้องปฏิบัติให้ชาติคือ ให้ประชาชนในส่วนรวมมีความมั่นคง"
หัวข้อก่อนหน้า