เรื่องที่ ๔ จิตรกรรมไทย - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 13
เล่มที่ ๑๓
เรื่องที่ ๑ เรือนไทย
เรื่องที่ ๒ ชีวิตชนบทไทย
เรื่องที่ ๓ หัตถกรรมพื้นบ้าน
เรื่องที่ ๔ จิตรกรรมไทย
เรื่องที่ ๕ นาฏศิลป์ไทย
เรื่องที่ ๖ ตุ๊กตาไทย
เรื่องที่ ๗ การละเล่นของไทย
เรื่องที่ ๘ อาหารไทย
เรื่องที่ ๙ การประดิษฐ์ผักและผลไม้
เรื่องที่ ๑๐ การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม
เรื่องที่ ๑๑ ธนาคาร
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๓ / เรื่องที่ ๔ จิตรกรรมไทย

 เรื่องที่ ๔ จิตรกรรมไทย

สำหรับเด็กระดับเล็ก
สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒ - ๑๔ ปี)
สำหรับเด็กระดับโตและบุคคลทั่วไป
ศิลปะและสิ่งแวดล้อม
จิตรกรรมและศาสนา
การได้รับอิทธิพลซึ่งกันและกันของตะวันตกและตะวันออก
อิทธิพลศิลปะตะวันตกในจิตรกรรมไทยแบบประเพณี
จิตรกรรมไทยร่วมสมัย
วิวัฒนาการของจิตรกรรมไทยร่วมสมัย
ดูเพิ่มเติม
จิตรกรรมไทยแบบประเพณี