การได้รับอิทธิพบซึ่งกันและกันของตะวันตกและตะวันออก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 13
เล่มที่ ๑๓
เรื่องที่ ๑ เรือนไทย
เรื่องที่ ๒ ชีวิตชนบทไทย
เรื่องที่ ๓ หัตถกรรมพื้นบ้าน
เรื่องที่ ๔ จิตรกรรมไทย
เรื่องที่ ๕ นาฏศิลป์ไทย
เรื่องที่ ๖ ตุ๊กตาไทย
เรื่องที่ ๗ การละเล่นของไทย
เรื่องที่ ๘ อาหารไทย
เรื่องที่ ๙ การประดิษฐ์ผักและผลไม้
เรื่องที่ ๑๐ การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม
เรื่องที่ ๑๑ ธนาคาร
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๓ / เรื่องที่ ๔ จิตรกรรมไทย / การได้รับอิทธิพบซึ่งกันและกันของตะวันตกและตะวันออก

 การได้รับอิทธิพบซึ่งกันและกันของตะวันตกและตะวันออก
การได้รับอิทธิพบซึ่งกันและกันของตะวันตกและตะวันออก

โดยปกติความเคลื่อนไหวทางศิลปวัฒนธรรมย่อมไม่หยุดนิ่ง จากสังคมหนึ่งถ่ายทอดให้อีกสังคมหนึ่ง วัฒนธรรมทางตะวันตกแผ่อิทธิพลมาทางตะวันออก งานจิตรกรรมทางตะวันออก ก็ได้รับอิทธิพลของจิตรกรรมทางตะวันตก อิทธิพลนี้ มีส่วนทำให้งานจิตรกรรมของทางตะวันออกเปลี่ยนแปลงไปมาก ทั้งทางความคิด และวิธีการต่างๆ ที่เห็นได้ชัดคือ งานจิตรกรรมของทางตะวันออก แต่เดิมนั้น ศิลปินเขียนภาพตามอุดมคติ มากกว่าที่จะยึดถือหลักข้อเท็จจริงตามธรรมชาติ เช่น การจัดองค์ประกอบการเขียนภาพคนและสัตว์ มักเขียนตามความรู้สึกนึกคิดของช่าง และเขียนเป็นลักษณะ ๒ มิติ แต่เมื่อได้รับอิทธิพลจากจิตรกรรมตะวันตก ซึ่งเขียนภาพให้แสงเงา และวิธีการเขียน ที่แสดงออกในลักษณะ ๓ มิติ การเขียนภาพจิตรกรรมของไทย ก็เริ่มมีการนำลักษณะเหล่านี้มาใช้ เช่น การเขียนภาพคนให้ถูกต้องทางกายวิภาค และการเขียนภาพตามหลักของทัศนียวิทยา เป็นต้น
ภาพจิตรกรรมสัตว์หิมพานต์ ณ วัดสุทัศน์เทพวราราม
ภาพจิตรกรรมสัตว์หิมพานต์ ณ วัดสุทัศน์เทพวราราม
วิวัฒนาการของจิตรกรรมเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสังคม งานจิตรกรรมมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ และแนวความคิด เมื่อการสื่อสาร และการคมนาคมมีความเจริญขึ้น

พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เขียนโดยพระสรลักษณ์ลิขิต เก็บรักษาอยู่ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพมหานคร

เมื่อมีการนำงานศิลปะแบบประเพณีของชนเผ่าต่างๆ ในทวีปแอฟริกาไปแสดงในยุโรป โดยเฉพาะในประเทศฝรั่งเศส เมื่อต้นศตวรรษที่ ๒๐ ศิลปินในกรุงปารีสได้รับอิทธิพลจากแนวความคิดของการใช้วัสดุ การเปลี่ยนแปลงของรูปทรง ที่เกิดจากแสง การใช้สีและความสัมพันธ์ของรูปทรง ศิลปินที่นำลักษณะแนวความคิด ของศิลปินดั้งเดิมแอฟริกันมาประยุกต์ เป็นความคิดของตนเอง และประสบความสำเร็จ คือ ปอล เซซานน์ (Pual Cezanne ค.ศ. ๑๘๓๙- ๑๙๐๖) ชาวฝรั่งเศส ปาโบล ปิกัสโซ (Pablo Picasso ค.ศ. ๑๘๘๑-๑๙๗๒) ชาวสเปน และ จอร์จ บราก (George Braque ค.ศ. ๑๘๘๒- ๑๙๖๓) ชาวฝรั่งเศส ลักษณะของการได้รับอิทธิพลซึ่งกันและกันดังกล่าว ดำเนินการเรื่อยๆ อย่างไม่หยุดยั้ง จนถึงปัจจุบัน ทำให้เกิดแนวทางของงานจิตรกรรมอีกมากมาย ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากความคิดริเริ่มดังที่กล่าวมาแล้ว
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป