สำหรับเด็กระดับเล็ก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 13
เล่มที่ ๑๓
เรื่องที่ ๑ เรือนไทย
เรื่องที่ ๒ ชีวิตชนบทไทย
เรื่องที่ ๓ หัตถกรรมพื้นบ้าน
เรื่องที่ ๔ จิตรกรรมไทย
เรื่องที่ ๕ นาฏศิลป์ไทย
เรื่องที่ ๖ ตุ๊กตาไทย
เรื่องที่ ๗ การละเล่นของไทย
เรื่องที่ ๘ อาหารไทย
เรื่องที่ ๙ การประดิษฐ์ผักและผลไม้
เรื่องที่ ๑๐ การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม
เรื่องที่ ๑๑ ธนาคาร
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๓ / เรื่องที่ ๔ จิตรกรรมไทย / สำหรับเด็กระดับเล็ก

 สำหรับเด็กระดับเล็ก ฟังเสียงอ่าน => บันทึกเสียง
ในชีวิตประจำวันของคนเรา ตั้งแต่ตื่นนอนลืมตาขึ้นมา ก็พบเห็นสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัว นับตั้งแต่ตัวของเราเอง พ่อแม่พี่น้อง สิ่งของต่างๆ เช่น ตู้ เตียง โต๊ะ เครื่องมือเครื่องใช้ เมื่อมองออกไปข้างนอกหน้าต่าง จะแลเห็นท้องฟ้า พระอาทิตย์ ต้นไม้ ดอกไม้ และสิ่งมีชีวิตอีกมากมาย ตามลักษณะของสภาพแวดล้อม ซึ่งมีทั้งสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ เช่น ต้นไม้ สัตว์ และสภาพแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นมา เช่น ตึกรามบ้านช่อง ถนน สะพาน และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ รวมทั้ง สิ่งของอำนวยความสะดวกแก่มนุษย์อีกมากมายหลายชนิด

เมื่อเรามองเห็นสิ่งใด เรามักต้องการที่จะถ่ายทอดภาพที่เห็น รวมทั้ง ความรู้สึกนึกคิดที่อยู่ในใจให้ผู้อื่นรับรู้ การถ่ายทอดทำได้หลายทาง เช่น บางคนใช้การบอกเล่า บางคนใช้การเขียนหนังสือ และบางคนใช้การวาดภาพ เป็นเครื่องมือในการสื่อความหมาย
รูปภาพที่เขียนขึ้น เพื่อถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดต่างๆ นี้ มีหลายลักษณะ บางภาพมีลักษณะเหมือนของจริง บางภาพไม่เหมือนของจริง ขึ้นอยู่กับลักษณะความคิดเฉพาะตัวของผู้เขียนภาพ ภาพเขียนต่างๆ เหล่านี้ ถือเป็นผลงานทางจิตรกรรม

หัวข้อถัดไป