คุณค่าทางโภชนาการของอาหาร - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 13
เล่มที่ ๑๓
เรื่องที่ ๑ เรือนไทย
เรื่องที่ ๒ ชีวิตชนบทไทย
เรื่องที่ ๓ หัตถกรรมพื้นบ้าน
เรื่องที่ ๔ จิตรกรรมไทย
เรื่องที่ ๕ นาฏศิลป์ไทย
เรื่องที่ ๖ ตุ๊กตาไทย
เรื่องที่ ๗ การละเล่นของไทย
เรื่องที่ ๘ อาหารไทย
เรื่องที่ ๙ การประดิษฐ์ผักและผลไม้
เรื่องที่ ๑๐ การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม
เรื่องที่ ๑๑ ธนาคาร
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๓ / เรื่องที่ ๘ อาหารไทย / คุณค่าทางโภชนาการของอาหาร

 คุณค่าทางโภชนาการของอาหาร
คุณค่าทางโภชนการของอาหาร

แม้ว่าคนไทยสมัยโบราณจะไม่รู้จักอาหาร หลัก ๕ หมู่ก็ตาม แต่อาหารที่รับประทานสืบทอด กันมาก็มีคุณค่าต่างๆ ครบถ้วน เป็นอาหารที่ รับประทานบ่อยๆ ในชีวิตประจำวัน ดังตาราง ซึ่งแสดงคุณค่าอาหารไทยจากส่วนที่ รับประทานใน ๑๐๐ กรัม

ตารางแสดงคุณค่าของอาหาร

ลำดับ

รายการอาหาร

แคลอรี

ไขมัน

คาร์โบไฮเดรต

โปรตีน

สัตว์

พืชผัก


๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙

  ข้าวเจ้า
  ข้าวเหนียว
  ข้าวโพดต้ม
  ข้าวโพคั่ว
  แป้งข้าวเจ้า
  ถั่วลิสงสุก (ต้ม)
  ถั่วลิสงสุก (คั่ว)
  หัวกะทิ
  กะทิส่วนที่มิใช่หัวกะทิ
  เมล็ดมะม่วงหิมพานต์
  วุ้นเส้น (สุก)
  กะหล่ำปลีดิบ
  กะหล่ำดอกสุก
  แตงกวาไม่ปอกเปลือก
  ถั่วแขก
  ถั่วฝักยาวดิบ
  ถั่วฝักยาวสุก
  บวบเหลี่ยม
  ผักชะอม
  ผักชี
  ผักตำลึง
  ฟักทอง
  กล้วยน้ำว้า
  ขนม
  ไก่
  เป็ด
  เนื้อวัวไม่มีมัน
  หมู (เนื้อ)
  ไข่ไก่

๓๔๖
๓๖๖
๑๓๕
๓๘๖
๓๖๓
๓๗๖
๕๘๒
๓๓๔
๒๕๒
๕๕๑
๘๐
๒๗
๒๒
๑๕
๓๔
๓๘
๓๗
๑๘
๕๗
๔๐
๓๕
๓๔
๑๑๙
๑๐๐
๒๐๐
๑๑๕
๑๔๙
๓๗๖
๑๖๙

๐.๔
๑.๐
๒.๓
๕.๐
๐.๕
๓๑.๕
๔๘.๗
๓๒.๒
๒๔.๙
๔๖.๔
๐.๒
๐.๒
๐.๒
๐.๑
๐.๑
๐.๒
๐.๑
๐.๑
๐.๖
๐.๖
๐.๔
๐.๔
๐.๔
๐.๔
๑๒.๖
๑.๗
๖.๑
๓๕.๐
๑๑.๙

๗๙.๑
๗๙.๗
๒๕.๔
๗๖.๗
๗๙.๕
๑๔.๕
๒๐.๖
๘.๓
๕.๒
๒๕.๕
๑๙.๒
๕.๒
๔.๑
๓.๔
๖.๘
๘.๒
๘.๑
๓.๗
๓.๕
๘.๐
๔.๕
๗.๓
๓๑.๒
๒๕.๗
-
-
-
-
๑.๗

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
๒๐.๒
๒๓.๓
๒๒.๒
๑๔.๑
๑๒.๗

๖.๔
๖.๙
๕.๐
๑๒.๗
๗.๔
๑๕.๕
๒๖.๒
๔.๔
๓.๒
๑๖.๙
๒๐.๐
๒.๗
๒.๓
๐.๙
๒.๐
๒.๘
๒.๙
๐.๕
๙.๕
๒.๗
๑.๐
๑.๙
๑.๐
๑.๒
-
-
-
-
-

    จากตำราโภชนาการ (ฉบับแก้ไข) ของคณะอนุกรรมการสาขาโภชนศาสตร์ คณะกรรมการโภชนาการแห่งชาติ
    พ.ศ. ๒ ๕๑๐

คนไทยรับประทานอาหารที่มีคุณค่ามาตั้งแต่ดั้งเดิมแล้ว พืชสมุนไพรที่เป็นประโยชน์ก็รู้จักนำมาปรุงเป็นอาหาร ทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารครบถ้วน รวมทั้งปลอดจากโรคภัยบางอย่างอีกด้วย

คนไทยรับประทานข้าวเป็นอาหารหลัก และขนมหวานของไทยก็ประกอบด้วยแป้งและน้ำตาลมาก ทำให้ได้รับคาร์โบไฮเดรต และพลังงานสูง ในปัจจุบันจึงควรส่งเสริมให้เด็กไทยรับประทานอาหารให้ถูกสัดส่วนยิ่งขึ้น โดยเพิ่มผักและเนื้อสัตว์ให้มากขึ้น ก็จะทำให้เยาวชนไทย มีร่างกายและพลานามัยสมบูรณ์เทียบเท่าเยาวชน ในนานาอารยประเทศ
หัวข้อก่อนหน้า