บทนำ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 14
เล่มที่ ๑๔
เรื่องที่ ๑ พระราชวัง ในกรุงเทพมหานคร
เรื่องที่ ๒ พระราชวัง ในส่วนภูมิภาค
เรื่องที่ ๓ ประติมากรรมไทย
เรื่องที่ ๔ อาหารสัตว์
เรื่องที่ ๕ พืชอาหารสัตว์
เรื่องที่ ๖ การปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์
เรื่องที่ ๗ ข้าวฟ่าง
เรื่องที่ ๘ เทคโนโลยีชีวภาพ
เรื่องที่ ๙ สารพิษ และสิ่งปนเปื้อนอาหาร
เรื่องที่ ๑๐ สมุนไพร
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๔ / เรื่องที่ ๑ พระราชวังในกรุงเทพมหานคร / บทนำ

 บทนำ
พระราชวังตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทร์ จัดออกได้เป็นสอง ประเภทคือ

๑. พระราชวังทางฝั่งธนบุรี และกรุงเทพมหานคร
๒. พระราชวังในส่วนภูมิภาค

พระราชวังแต่ละแห่ง มีความมุ่งหมายในการใช้ประโยชน์ต่างกัน ดังนั้นแบบแผนทางสถาปัตยกรรมจึงมีลักษณะต่างกันไป ตามภูมิประเทศ และกาลสมัย
ภูมิทัศน์พระบรมมหาราชวัง
ภูมิทัศน์พระบรมมหาราชวัง
ในสมัยที่มีการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ พระมหากษัตริย์มีพระราชอำนาจสูงสุด ในการปกครองประเทศ พระราชวังคือ ศูนย์กลางของการปกครอง โดยเป็นทั้งที่ประทับ และที่เสด็จออกว่าราชการ เพื่อการบริหารประเทศ ปัจจุบัน เรามีการปกครองแบบประชาธิปไตย พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขของชาติ มีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าบริหารประเทศ ฉะนั้นพระราชวังจึงเป็นเพียงที่ประทับ และประกอบพระราชพิธีของพระมหากษัตริย์แต่เพียงอย่างเดียว

พระราชวังในกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางศิลปวัฒนธรรมของชาติ ต้นแบบที่สำคัญของงานศิลปะทุกชนิด ล้วนมาจากพระราชวังทั้งสิ้น ในแง่รูปลักษณ์ของพระราชวังนั้น สถาปัตยกรรม จิตรกรรม และประติมากรรม ที่ประกอบกันขึ้นเป็นโครงสร้าง และองค์ประกอบ ยังคงดำรงคุณค่าทางศิลปกรรมตลอดไป
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป