แบบแผนของพระราชวัง - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 14
เล่มที่ ๑๔
เรื่องที่ ๑ พระราชวัง ในกรุงเทพมหานคร
เรื่องที่ ๒ พระราชวัง ในส่วนภูมิภาค
เรื่องที่ ๓ ประติมากรรมไทย
เรื่องที่ ๔ อาหารสัตว์
เรื่องที่ ๕ พืชอาหารสัตว์
เรื่องที่ ๖ การปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์
เรื่องที่ ๗ ข้าวฟ่าง
เรื่องที่ ๘ เทคโนโลยีชีวภาพ
เรื่องที่ ๙ สารพิษ และสิ่งปนเปื้อนอาหาร
เรื่องที่ ๑๐ สมุนไพร
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๔ / เรื่องที่ ๑ พระราชวังในกรุงเทพมหานคร / แบบแผนของพระราชวัง

 แบบแผนของพระราชวัง
แบบแผนของพระราชวัง

พื้นที่ภายในพระราชวังมักจะแบ่งออกเป็น ๓ เขต แต่ละเขตมีกำแพง หรือคูน้ำ หรือรั้วกั้นเป็นขอบเขตอย่างชัดเจน เรียกว่า พระราชฐานชั้นนอก พระราชฐานชั้นกลาง และพระราชฐานชั้นใน
เขตพระราชฐานชั้นใน
เขตพระราชฐานชั้นใน
พระราชฐานชั้นนอก เป็นที่ตั้งของหน่วยราชการ หรือเป็นที่ทำงาน พระราชฐานชั้นนี้ มักจะตั้งอยู่ด้านหน้า และผู้ที่ปฏิบัติงานในเขตนี้ มักจะเป็นผู้ชาย จึงมักจะเรียกผู้ที่ทำงานในเขตนี้ว่า "ฝ่ายหน้า"
พระราชฐานชั้นกลาง เป็นที่ตั้งของพระมหาปราสาท และพระราชมณเฑียร สถานที่ประทับของพระมหากษัตริย์

พระราชฐานชั้นใน เป็นที่ตั้งของหมู่ตำหนัก ที่ประทับของพระมเหสี พระราชเทวี และข้าทูลละอองธุลีพระบาท ที่เป็นหญิงล้วน พระราชฐานชั้นนี้ จะตั้งอยู่ด้านในต่อเนื่องกับพระราชมณเฑียร ที่ประทับของพระมหากษัตริย์ จึงมักจะเรียกผู้ที่อยู่ในเขตนี้ว่า "ฝ่ายใน"
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป