สำหรับเด็กระดับเล็ก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 14
เล่มที่ ๑๔
เรื่องที่ ๑ พระราชวัง ในกรุงเทพมหานคร
เรื่องที่ ๒ พระราชวัง ในส่วนภูมิภาค
เรื่องที่ ๓ ประติมากรรมไทย
เรื่องที่ ๔ อาหารสัตว์
เรื่องที่ ๕ พืชอาหารสัตว์
เรื่องที่ ๖ การปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์
เรื่องที่ ๗ ข้าวฟ่าง
เรื่องที่ ๘ เทคโนโลยีชีวภาพ
เรื่องที่ ๙ สารพิษ และสิ่งปนเปื้อนอาหาร
เรื่องที่ ๑๐ สมุนไพร
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๔ / เรื่องที่ ๑ พระราชวังในกรุงเทพมหานคร / สำหรับเด็กระดับเล็ก

 สำหรับเด็กระดับเล็ก ฟังเสียงอ่าน => บันทึกเสียง
พระราชวัง คือ บ้านและที่ทำงานของพระเจ้าแผ่นดิน พระราชวังแห่งแรกของกรุงเทพมหานครฯ เรียกว่า พระบรมมหาราชวัง หรือวังหลวง
ในหลวง รัชกาลที่ ๑ ประทับอยู่ในพระบรมมหาราชวัง พร้อมทั้งครอบครัว และผู้รับใช้ของท่าน และได้เสด็จสวรรคต ที่พระราชวังแห่งนี้ เป็นความเชื่อถือแต่โบราณว่า พระเจ้าแผ่นดินต้องประทับอยู่ในพระบรมมหาราชวัง ดังนั้น เมื่อพระเจ้าแผ่นดินเสด็จสวรรคตแล้ว พระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใหม่ จะต้องเสด็จเข้ามาประทับต่อไป สำหรับครอบครัวของพระเจ้าแผ่นดิน ซึ่งเสด็จสวรรคตไปแล้ว คงอยู่ในพระราชวังได้ต่อไป
กาลเวลาผ่านไปประมาณ ๑๐๐ ปี ตั้งแต่รัชกาลที่ ๑ ถึงรัชกาล ที่ ๕ อาคารที่อยู่อาศัย และที่ทำงานเพิ่มขึ้นไม่มากนัก แต่จำนวนผู้ซึ่งอยู่ในพระบรมมหาราชวังเพิ่มขึ้นมาก เกินกว่าที่จะอยู่อย่างสุขสบายเช่นเดิม
หัวข้อถัดไป