พระราชวังในสมัยสุโขทัย - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 14
เล่มที่ ๑๔
เรื่องที่ ๑ พระราชวัง ในกรุงเทพมหานคร
เรื่องที่ ๒ พระราชวัง ในส่วนภูมิภาค
เรื่องที่ ๓ ประติมากรรมไทย
เรื่องที่ ๔ อาหารสัตว์
เรื่องที่ ๕ พืชอาหารสัตว์
เรื่องที่ ๖ การปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์
เรื่องที่ ๗ ข้าวฟ่าง
เรื่องที่ ๘ เทคโนโลยีชีวภาพ
เรื่องที่ ๙ สารพิษ และสิ่งปนเปื้อนอาหาร
เรื่องที่ ๑๐ สมุนไพร
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๔ / เรื่องที่ ๒ พระราชวังในส่วนภูมิภาค / พระราชวังในสมัยสุโขทัย

 พระราชวังในสมัยสุโขทัย
พระราชวังในสมัยสุโขทัย

เนื่องด้วยการปกครองในสมัยสุโขทัย เป็นการปกครองในระบบพ่อปกครองลูก จึงได้มีศัพท์ เรียกว่า พ่อขุน เช่น พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ พ่อขุนรามคำแหง เป็นต้น จึงสันนิษฐานว่า พระราชวัง หรือสถานที่อยู่ หรือศูนย์กลางการปกครอง คงจะสร้างขึ้นเป็นเครื่องไม้ และอาจจะไม่มีความแตกต่างไปจากประชาชนเท่าไรนัก จึงไม่ปรากฏหลักฐานทางสถาปัตยกรรมเหลืออยู่
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป