พระราชวังในสมัยรัชกาลที่ ๗ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 14
เล่มที่ ๑๔
เรื่องที่ ๑ พระราชวัง ในกรุงเทพมหานคร
เรื่องที่ ๒ พระราชวัง ในส่วนภูมิภาค
เรื่องที่ ๓ ประติมากรรมไทย
เรื่องที่ ๔ อาหารสัตว์
เรื่องที่ ๕ พืชอาหารสัตว์
เรื่องที่ ๖ การปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์
เรื่องที่ ๗ ข้าวฟ่าง
เรื่องที่ ๘ เทคโนโลยีชีวภาพ
เรื่องที่ ๙ สารพิษ และสิ่งปนเปื้อนอาหาร
เรื่องที่ ๑๐ สมุนไพร
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๔ / เรื่องที่ ๒ พระราชวังในส่วนภูมิภาค / พระราชวังในสมัยรัชกาลที่ ๗

 พระราชวังในสมัยรัชกาลที่ ๗
พระราชวังในสมัยรัชกาลที่ ๗

วังไกลกังวล


ตั้งอยู่ที่ริมทะเลอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็น พระราชวังที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น เป็นที่ประทับ เพื่อเสด็จประพาส และเยี่ยมเยียนราษฎรในเขตนั้น พระตำหนักในพระราชวังนี้ ออกแบบโดย หม่อมเจ้าอิทธิเทพสวรรค์กฤดากร สร้างขึ้นด้วยรูปแบบตะวันตก เป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่มีความคงทนถาวรเป็นอันมาก จึงได้เป็นที่ประทับแปรพระราชฐานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์ปัจจุบันตลอดมา ตำหนักที่สำคัญใน พระราชวังนี้ได้แก่
พระราชวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
พระราชวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
พระตำหนักเปี่ยมสุข

เป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระ นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

พระตำหนักน้อย

เป็นที่ประทับของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

พระตำหนักปลุกเกษม

เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระราชวงศ์

นอกจากนั้นยังมีศาลาเริง เป็นศาลาโถง สำหรับประทับทรงพระสำราญ และพระราชทานเลี้ยง และยังมีบ้านพัก สำหรับผู้ตามเสด็จ มีชื่อคล้องจองต่อเนื่องกับพระตำหนักว่า เอิบเปรม และเอมปรีด์ ปัจจุบันได้มีการสร้างพระตำหนักเพิ่มเติมขึ้นอีกหลายหลัง และมีเรือนพักข้าราชบริพารอีกเป็นจำนวนมาก
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป