สำหรับเด็กระดับเล็ก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 14
เล่มที่ ๑๔
เรื่องที่ ๑ พระราชวัง ในกรุงเทพมหานคร
เรื่องที่ ๒ พระราชวัง ในส่วนภูมิภาค
เรื่องที่ ๓ ประติมากรรมไทย
เรื่องที่ ๔ อาหารสัตว์
เรื่องที่ ๕ พืชอาหารสัตว์
เรื่องที่ ๖ การปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์
เรื่องที่ ๗ ข้าวฟ่าง
เรื่องที่ ๘ เทคโนโลยีชีวภาพ
เรื่องที่ ๙ สารพิษ และสิ่งปนเปื้อนอาหาร
เรื่องที่ ๑๐ สมุนไพร
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๔ / เรื่องที่ ๒ พระราชวังในส่วนภูมิภาค / สำหรับเด็กระดับเล็ก

 สำหรับเด็กระดับเล็ก ฟังเสียงอ่าน => บันทึกเสียง
พระราชวัง ซึ่งเป็นบ้านของในหลวงมิได้มีอยู่ในกรุงเทพฯ เพียงแห่งเดียว มีอยู่ในต่างจังหวัดด้วย เช่น

พระราชวังภูพิงค์ราชนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่
พระราชวังภูพานราชนิเวศน์ จังหวัดสกลนคร
พระราชวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
พระราชวังทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส


ในหลวงทรงใช้พระราชวังดังกล่าวเป็นศูนย์กลางประทับชั่วคราว เพื่อเสด็จไปในจังหวัดใกล้เคียง เพื่อทรงเยี่ยมราษฎร เช่น ประทับอยู่ที่เชียงใหม่ ก็จะเสด็จไปจังหวัดลำพูน ลำปาง และเชียงรายด้วย
  การทรงเยี่ยมราษฎร คือ การเสด็จไปทรงไต่ถามความทุกข์สุข เช่น การเจ็บป่วย และการทำมาหากิน เป็นต้น จากการทรงเยี่ยมเยียน ได้ทราบถึงความทุกข์ร้อน ของราษฎรในด้านสุขภาพ และการประกอบอาชีพ ในหลวงจึงได้โปรดเกล้าฯ ให้มีหน่วยแพทย์พระราชทานไปรักษาผู้เจ็บป่วย และให้มีโครงการช่วยเหลือ การประกอบอาชีพของราษฎร หลายโครงการทั่วประเทศ
แม้ราษฎรจะอยู่บนภูเขาสูง หรืออยู่ในหมู่บ้าน ซึ่งมีทางเข้าไปอย่างยากลำบาก ในหลวงก็จะเสด็จไปจนถึงบ้าน เมื่อราษฎรเห็นในหลวง พวกเขารู้สึกมีความอบอุ่น จึงยึดในหลวงเป็นที่พึ่งทางใจไปตลอดชีวิต
ดังนั้นความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดระหว่างราษฎรกับในหลวง จึงเกิดขึ้นอย่างแน่นแฟ้นทั่วแผ่นดินไทย
หัวข้อถัดไป