สำหรับเด็กระดับกลาง - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 14
เล่มที่ ๑๔
เรื่องที่ ๑ พระราชวัง ในกรุงเทพมหานคร
เรื่องที่ ๒ พระราชวัง ในส่วนภูมิภาค
เรื่องที่ ๓ ประติมากรรมไทย
เรื่องที่ ๔ อาหารสัตว์
เรื่องที่ ๕ พืชอาหารสัตว์
เรื่องที่ ๖ การปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์
เรื่องที่ ๗ ข้าวฟ่าง
เรื่องที่ ๘ เทคโนโลยีชีวภาพ
เรื่องที่ ๙ สารพิษ และสิ่งปนเปื้อนอาหาร
เรื่องที่ ๑๐ สมุนไพร
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๔ / เรื่องที่ ๔ อาหารสัตว์ / สำหรับเด็กระดับกลาง

 สำหรับเด็กระดับกลาง
อาหารสัตว์ส่วนใหญ่ได้มาจากวัสดุพลอยได้ หรือเศษเหลือจากอาหารมนุษย์ แหล่งอาหารสัตว์ในเมืองไทยอาจแบ่งออกได้เป็น ๖ แหล่งใหญ่ๆ ได้แก่ แหล่งอาหารสัตว์ธรรมชาติ แหล่งอาหารสัตว์ที่มนุษย์ผลิตขึ้น เศษวัสดุเหลือใช้จากโรงงาน วัสดุพลอยได้จากไร่นา แหล่งอาหารสัตว์ที่เป็นผลิตภัณฑ์จากสัตว์ และทุ่งหญ้า ซึ่งปลูกขึ้นโดยเฉพาะ
อาหารสุกรอัดเม็ด อาหารที่มนุษย์ผลิตขึ้น
อาหารสุกรอัดเม็ด อาหารที่มนุษย์ผลิตขึ้น
แหล่งอาหารสัตว์ธรรมชาติ ได้แก่ พืช หญ้า ถั่ว ที่ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติ หญ้าตามที่รกร้าง และในทุ่งนานอกฤดูทำนา ตามคันนา ป่าละเมาะ อาหารสัตว์ตามธรรมชาติเช่นนี้ ใช้ในการเลี้ยงโคกระบือ
แหล่งอาหารสัตว์ที่มนุษย์ผลิตขึ้นหรือปลูกขึ้น เพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์โดยเฉพาะ ได้แก่ เมล็ดข้าวโพด ข้าวฟ่าง หัวมันสำปะหลัง ใช้เลี้ยงโค กระบือ และสุกร
เศษวัสดุเหลือใช้จากโรงงาน เช่น กากถั่วเหลือง กากถั่วลิสง รำข้าว ปลายข้าว กากเบียร์ กากน้ำตาล เศษสับปะรด กระดูกป่น และอื่นๆ ใช้เลี้ยงสัตว์ได้หลายชนิด เศษสับปะรด เศษวัสดุเหลือใช้ชนิดหนึ่งจากโรงงานอุตสาหกรรมใช้เป็นอาหารสัตว์ได้ดี
เศษสับปะรด เศษวัสดุเหลือใช้ชนิดหนึ่งจากโรงงานอุตสาหกรรมใช้เป็นอาหารสัตว์ได้ดี
วัสดุพลอยได้จากไร่นา ได้แก่ ใบพืชนานาชนิด เช่น ยอดอ้อย ต้นและเปลือกข้าวโพดฝักอ่อน ฟางข้าว ใช้เลี้ยงโค กระบือ แพะ และแกะ
เศษสับปะรด เศษวัสดุเหลือใช้ชนิดหนึ่งจากโรงงานอุตสาหกรรมใช้เป็นอาหารสัตว์ได้ดี
เศษสับปะรด เศษวัสดุเหลือใช้ชนิดหนึ่งจากโรงงานอุตสาหกรรมใช้เป็นอาหารสัตว์ได้ดี
แหล่งอาหารสัตว์ที่เป็นผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เป็นส่วนที่เหลือ จากการใช้เป็นอาหารมนุษย์ เช่น ปลาป่น เปลือกหอย กระดูกสัตว์ เป็นต้น
ทุ่งหญ้าซึ่งปลูกขึ้นโดยเฉพาะ สำหรับสัตว์ประเภทกินหญ้านั้น ใช้พันธุ์หญ้า และถั่วพันธุ์ดีโดยเฉพาะ ทุ่งหญ้าเช่นนี้บำรุงรักษา โดยการใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช ปล่อยโคแทะเล็มเอง หรือตัดให้กิน พันธุ์หญ้าที่ใช้กันมาก ได้แก่ หญ้ารูซี และพืชอื่นๆ เช่น ถั่วลาย ถั่วฮามาตาและกระถิน
ฝักและต้นข้าวฟ่าง ใช้เป็นอาหารเลี้ยงโคได้
ฝักและต้นข้าวฟ่าง ใช้เป็นอาหารเลี้ยงโคได้
สัตว์เลี้ยงจะเจริญเติบโตดี น้ำหนักเพิ่มเร็ว ในชั่วระยะเวลาอันสั้น และให้ผลิตผลสูง ถ้าได้รับอาหารคุณภาพดี เพียงพอกับความต้องการ ของร่างกาย เราสามารถตรวจสอบคุณภาพ ของอาหารสัตว์ได้ โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ โดยทั่วไป ใช้วิธีวิเคราะห์หาส่วนประกอบทางเคมี เช่น หาปริมาณโปรตีน ไขมัน กากหรือเยื่อใย แร่ธาตุ ค่าพลังงาน สารย่อยยาก ตลอดจนสารพิษ และการย่อยได้ของอาหาร
อาหารสัตว์ที่มีคุณภาพดี จะต้องมีรสชาติดี ไม่เป็นรา ไม่มีสารพิษเจือปน มีค่าการย่อยได้สูง มีอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อสูง มีระยะเวลาในการขุนสั้น และมีราคาถูก
วัวกินฟางข้าว ซึ่งเป็นอาหารชนิดหนึ่งที่ได้จากไร่นา
วัวกินฟางข้าว ซึ่งเป็นอาหารชนิดหนึ่งที่ได้จากไร่นา
การให้อาหารแก่สัตว์เลี้ยง ควรเลือกชนิดอาหารให้เหมาะกับชนิดและประเภทของสัตว์เลี้ยง เช่น อาหารที่เหมาะกับไก่ไข่ ไก่เนื้อ หรือลูกไก่ ย่อมแตกต่างกัน กำหนดปริมาณอาหารอย่างพอเหมาะ แต่ก่อนนี้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ซื้อวัตถุดิบอาหารสัตว์หลายๆ อย่าง นำมาผสมเองตามสูตรที่ต้องการ ปัจจุบันมีบริษัทตั้งโรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป จำหน่ายแก่ผู้เลี้ยงสัตว์ เช่น อาหารไก่ เป็ด และสุกร บางบริษัทผลิตอาหารโคนม และโคเนื้อด้วย
เพื่อป้องกันการปลอมปนอาหารสัตว์ อันจะก่อให้เกิดผลร้าย ต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ จึงได้มีการกำหนดมาตรฐานอาหารสัตว์ขึ้น โดยกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำหน้าที่ควบคุม ตรวจตราการผลิตอาหารสัตว์ ให้มีมาตรฐานอย่างถูกต้อง ชาวนาชาวไร่มักเลี้ยงสัตว์ไว้จำนวนไม่มากนัก เพื่อใช้งานหรือบริโภคภายในครอบครัว
ชาวนาชาวไร่มักเลี้ยงสัตว์ไว้จำนวนไม่มากนัก เพื่อใช้งานหรือบริโภคภายในครอบครัว
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป