การพัฒนาอาหารสัตว์ในประเทศไทย - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 14
เล่มที่ ๑๔
เรื่องที่ ๑ พระราชวัง ในกรุงเทพมหานคร
เรื่องที่ ๒ พระราชวัง ในส่วนภูมิภาค
เรื่องที่ ๓ ประติมากรรมไทย
เรื่องที่ ๔ อาหารสัตว์
เรื่องที่ ๕ พืชอาหารสัตว์
เรื่องที่ ๖ การปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์
เรื่องที่ ๗ ข้าวฟ่าง
เรื่องที่ ๘ เทคโนโลยีชีวภาพ
เรื่องที่ ๙ สารพิษ และสิ่งปนเปื้อนอาหาร
เรื่องที่ ๑๐ สมุนไพร
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๔ / เรื่องที่ ๔ อาหารสัตว์ / การพัฒนาอาหารสัตว์ในประเทศไทย

 การพัฒนาอาหารสัตว์ในประเทศไทย
การพัฒนาอาหารสัตว์ในประเทศไทย

การพัฒนาอาหารสัตว์ในประเทศไทย เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากประเทศไทยได้มีการพัฒนาส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ และปรับปรุงพันธุ์สัตว์ให้ได้พันธุ์ดี โตเร็ว ให้ผลิตผลสูง ทั้งเพื่อการบริโภค และเพื่อการส่งออกจำหน่ายในต่างประเทศ จึงได้มีการวิจัย และพัฒนาอาหารสัตว์อย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้อาหารคุณภาพดี ราคาไม่แพง ดำเนินการโดยสถาบันต่างๆ ทั้งภาครัฐบาล และภาคเอกชน เช่น มหาวิทยาลัย กรมปศุสัตว์ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจปศุสัตว์ ปัจจุบันอาหาร ไก่ สุกร และโคนม ได้รับการพัฒนา จนมีคุณภาพเทียบเท่ากับของต่างประเทศ
หัวข้อก่อนหน้า