เรื่องที่ ๘ เทคโนโลยีชีวภาพ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 14
เล่มที่ ๑๔
เรื่องที่ ๑ พระราชวัง ในกรุงเทพมหานคร
เรื่องที่ ๒ พระราชวัง ในส่วนภูมิภาค
เรื่องที่ ๓ ประติมากรรมไทย
เรื่องที่ ๔ อาหารสัตว์
เรื่องที่ ๕ พืชอาหารสัตว์
เรื่องที่ ๖ การปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์
เรื่องที่ ๗ ข้าวฟ่าง
เรื่องที่ ๘ เทคโนโลยีชีวภาพ
เรื่องที่ ๙ สารพิษ และสิ่งปนเปื้อนอาหาร
เรื่องที่ ๑๐ สมุนไพร
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๔ / เรื่องที่ ๘ เทคโนโลยีชีวภาพ

 เรื่องที่ ๘ เทคโนโลยีชีวภาพ

สำหรับเด็กระดับเล็ก
สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒ - ๑๔ ปี)
สำหรับเด็กระดับโตและบุคคลทั่วไป
ความหมายของเทคโนโลยีชีวภาพ
ขอบเขตและรากฐานของเทคโนโลยีชีวภาพ
การใช้เทคโนโลยีชีวภาพในกิจการต่างๆ
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและเซลล์
พันธุวิศวกรรม
วิศวกรรมเอนไซม์
วิศวกรรมระดับโมเลกุล
วิศวกรรมกระบวนการ
เทคโนโลยีการหมัก
การใช้เทคโนโลยีชีวภาพของไทย
สำหรับเด็กระดับโตและบุคคลทั่วไป
ไวรัส
การปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์
เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
การปฏิวัติทางพันธุกรรม