เรื่องที่ ๑๐ ปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับสากล - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 15
เล่มที่ ๑๕
เรื่องที่ ๑ ผึ้ง
เรื่องที่ ๒ การเลี้ยงผึ้งโพรงไทย
เรื่องที่ ๓ ยาสูบ
เรื่องที่ ๔ ไม้สัก
เรื่องที่ ๕ ผ้าไทย
เรื่องที่ ๖ ชุมชนโบรานในเมืองไทย จากหลักฐานภาพถ่ายทางอากาศ
เรื่องที่ ๗ น้ำเสีย
เรื่องที่ ๘ ขยะมูลฝอย
เรื่องที่ ๙ มลพิษทางอากาศ
เรื่องที่ ๑๐ ปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับสากล
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๕ / เรื่องที่ ๑๐ ปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับสากล

 เรื่องที่ ๑๐ ปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับสากล

สำหรับเด็กระดับเล็ก
สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒ - ๑๔ ปี)
สำหรับเด็กระดับโตและบุคคลทั่วไป
ชั้นของบรรยากาศ
การเกิดและหน้าที่ของโอโซนในบรรยากาศชั้นสตราโทสเฟียร์
สารมลพิษและบทบาทต่อความร้อนของโลก
การทำลายโอโซนในชั้นสตราโทสเฟียร์
มลพิษเก็บกักรังสีโลกหรือความร้อน
ผลกระทบเมื่อก๊าซโอโซนในบรรยากาศชั้นสตราโทสเฟียร์ถูกทำลาย
ผลกระทบต่อโลกเมื่ออุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น
การควบคุมมลพิษที่ทำให้โลกร้อนขึ้น
ฝนกรด
ความเสียหายเกิดจากฝนกรด
การควบคุมการเกิดฝนกรด
ปัญหาสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
การควบคุมปัญหา