การควบคุมมลพิษที่ทำให้โลกร้อนขึ้น - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 15
เล่มที่ ๑๕
เรื่องที่ ๑ ผึ้ง
เรื่องที่ ๒ การเลี้ยงผึ้งโพรงไทย
เรื่องที่ ๓ ยาสูบ
เรื่องที่ ๔ ไม้สัก
เรื่องที่ ๕ ผ้าไทย
เรื่องที่ ๖ ชุมชนโบรานในเมืองไทย จากหลักฐานภาพถ่ายทางอากาศ
เรื่องที่ ๗ น้ำเสีย
เรื่องที่ ๘ ขยะมูลฝอย
เรื่องที่ ๙ มลพิษทางอากาศ
เรื่องที่ ๑๐ ปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับสากล
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๕ / เรื่องที่ ๑๐ ปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับสากล / การควบคุมมลพิษที่ทำให้โลกร้อนขึ้น

 การควบคุมมลพิษที่ทำให้โลกร้อนขึ้น
ควันพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมทำให้โลกร้อนขึ้น
ควันพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม
ทำให้โลกร้อนขึ้น
การควบคุมมลพิษที่ทำให้โลกร้อนขึ้น

การควบคุมมลพิษที่ทำให้โลกร้อนขึ้น อาจทำได้ดังนี้

๑. ควบคุมการใช้เชื้อเพลิง


เพื่อลดสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ออกไซด์ของคาร์บอน ไนโตรเจน ไม่ว่าจะเป็นเชื้อเพลิงใช้ตามบ้านเรือน ใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้า หรือใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ตามโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ก็ตาม

๒. ลดการผลิตสารสังเคราะห์บางตัว


พร้อมทั้งหาสารทดแทนตัวอื่น เช่น ในการประชุมที่กรุงเวียนนา ได้มีข้อตกลงที่จะควบคุมการผลิต และการใช้สารคลอโรฟลูออโรคาร์บอนทั่วโลก เพราะสารนี้จะไม่สลายก๊าซโอโซน มีผลทำให้โลกร้อนขึ้น

๓. รณรงค์ให้มีการประหยัดพลังงานไฟฟ้า


เพื่อจะได้ช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้า และใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เท่าที่จำเป็น เพื่อลดมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม

๔. รณรงค์ให้มีการปลูกป่าทดแทน

และไม่ตัดไม้ทำลายป่าตามธรรมชาติ เพราะต้นไม้ในป่า มีบทบาทสำคัญยิ่งในการลดมลพิษ เนื่องจากพืชช่วยลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การตัดไม้ทำลายป่า จึงบั่นทอนความสามารถ ในการลดมลพิษของธรรมชาติ และทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ ได้ต่อเนื่องอีกนานัปการ
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป