การควบคุมปัญหา - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 15
เล่มที่ ๑๕
เรื่องที่ ๑ ผึ้ง
เรื่องที่ ๒ การเลี้ยงผึ้งโพรงไทย
เรื่องที่ ๓ ยาสูบ
เรื่องที่ ๔ ไม้สัก
เรื่องที่ ๕ ผ้าไทย
เรื่องที่ ๖ ชุมชนโบรานในเมืองไทย จากหลักฐานภาพถ่ายทางอากาศ
เรื่องที่ ๗ น้ำเสีย
เรื่องที่ ๘ ขยะมูลฝอย
เรื่องที่ ๙ มลพิษทางอากาศ
เรื่องที่ ๑๐ ปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับสากล
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๕ / เรื่องที่ ๑๐ ปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับสากล / การควบคุมปัญหา

 การควบคุมปัญหา
การควบคุมปัญหา

๑. เตรียมมาตรการฉุกเฉิน เพื่อควบคุมปัญหาได้ทันท่วงที หากปล่อยปละละเลย จะเกิดความสูญเสียเพิ่มมากขึ้นเป็นเงาตามตัว

๒. ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความชำนาญการสูง จึงสามารถควบคุมป้องกันวินาศภัย และอุบัติภัยต่างๆ ได้ จึงต้องมีการฝึกฝนเป็นประจำ

๓. การป้องกันอุบัติภัยควรเป็นแนวทางที่ดีที่สุด จึงต้องมีกฎหมายควบคุม ป้องกันมิให้เกิดความบกพร่อง และครอบคลุมถึงการชดเชยค่าเสียหายทั้งสิ้น ที่เกิดขึ้นทั้งในระยะสั้น และระยะยาว
หัวข้อก่อนหน้า