เรื่องที่ ๓ ยาสูบ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 15
เล่มที่ ๑๕
เรื่องที่ ๑ ผึ้ง
เรื่องที่ ๒ การเลี้ยงผึ้งโพรงไทย
เรื่องที่ ๓ ยาสูบ
เรื่องที่ ๔ ไม้สัก
เรื่องที่ ๕ ผ้าไทย
เรื่องที่ ๖ ชุมชนโบรานในเมืองไทย จากหลักฐานภาพถ่ายทางอากาศ
เรื่องที่ ๗ น้ำเสีย
เรื่องที่ ๘ ขยะมูลฝอย
เรื่องที่ ๙ มลพิษทางอากาศ
เรื่องที่ ๑๐ ปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับสากล
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๕ / เรื่องที่ ๓ ยาสูบ

 เรื่องที่ ๓ ยาสูบ

สำหรับเด็กระดับเล็ก
สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒ - ๑๔ ปี)
สำหรับเด็กระดับโตและบุคคลทั่วไป
 ประวัติ
 การจำแนกทางพฤกษศาสตร์
การเพาะกล้ายาสูบ
การทำไร่ยาสูบ
การเก็บใบยาสดและการบ่ม
ใบยาเวอร์ยิเนีย
ใบยาเบอร์เลย์
ใบยาเตอร์กิช
ใบยาพื้นเมือง
โรคของยาสูบ
แมลงศัตรูพืช
 การกำจัดวัชพืช
 การจัดชั้นใบยา