แมลงศัตรูพืช - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 15
เล่มที่ ๑๕
เรื่องที่ ๑ ผึ้ง
เรื่องที่ ๒ การเลี้ยงผึ้งโพรงไทย
เรื่องที่ ๓ ยาสูบ
เรื่องที่ ๔ ไม้สัก
เรื่องที่ ๕ ผ้าไทย
เรื่องที่ ๖ ชุมชนโบรานในเมืองไทย จากหลักฐานภาพถ่ายทางอากาศ
เรื่องที่ ๗ น้ำเสีย
เรื่องที่ ๘ ขยะมูลฝอย
เรื่องที่ ๙ มลพิษทางอากาศ
เรื่องที่ ๑๐ ปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับสากล
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๕ / เรื่องที่ ๓ ยาสูบ / แมลงศัตรูพืช

 แมลงศัตรูพืช
เพลี้ยอ่อนยาสูบ
เพลี้ยอ่อนยาสูบ

แมลงศัตรูพืช เป็นแมลงจำพวกปากกัด :หนอนกระทู้กินใบ
หนอนกระทู้กินใบ

แมลงศัตรูพืช เป็นแมลงจำพวกปากกัด :หนอนคืบกินกล้า
หนอนคืบกินกล้า
แมลง ศัตรูพืช

แมลงที่มีความสำคัญ และเป็นอุปสรรคกับการเพาะปลูกยาสูบในประเทศไทยแบ่งออกเป็น ๒ จำพวกใหญ่ๆ คือ

๑. แมลงจำพวกปากดูด

๑.๑ แมลงหวี่ขาว (white fly)

เป็นแมลงที่ทำให้เกิดปัญหามากที่สุด ในการเพาะปลูกยาสูบในประเทศไทย คือ เป็นพาหะนำเชื้อโรคไวรัสมาสู่ต้นยาสูบ ทำให้เกิดโรคใบหด

๑.๒ เพลี้ยอ่อนยาสูบ (green peach aphid : Myzus persicae Sulzer)

เกาะดูดน้ำเลี้ยงบนใบ  และขับถ่ายมูลซึ่งเป็นอาหารอย่างดีของราดำ ทำให้ใบยาขาดคุณภาพ

การป้องกันและกำจัด ปฏิบัติเช่นเดียวกับการป้องกัน และกำจัดโรคใบหด

๒. แมลงจำพวกปากกัด

๒.๑ หนอนคืบกินกล้า (cabbage looper : Trichoplusia sp.)
๒.๒ หนอนกระทู้กินยอด (tobacco budworm : Helicoverpa armigera Hubner)
๒.๓ หนอนกระทู้กินใบ (tobacco leaf eating caterpillar : Spodoptera litteralis Fabricius)

การป้องกัน และกำจัด ถ้าใช้ยาฟูราดาน ๓ จี หรือคูราแทร์ รองก้นหลุมก่อนปลูกยาสูบ จะป้องกันหนอนกระทู้ได้ ๓๐-๔๐ วัน แล้วจึงพ่นด้วยยาเมโทมิล (แลเนตและนูดริน) หรือออร์ทีนทุกๆ ๗ วัน

นอกจากนี้ยังมีแมลงอื่นๆ อีกหลายชนิดแต่การระบาดไม่ค่อยรุนแรงนัก เช่น หนอนเจาะลำต้นยาสูบ (tobacco stem borer) ตั๊กแตนหนวดสั้น (short horned grasshopper) ตั๊กแตนหนวดยาว (long horned grasshopper) หนอนกระทู้กัดต้นยาสูบ (tobacco cutworm) จิ้งหรีดโป่ง (field cricket) แมลงกระชอน (mole cricket) และด้วงขาวกินรากยาสูบ (white grub)

แมลงที่ทำความเสียหายกับใบยาแห้งมี ๒ ชนิด คือ มอดยาสูบ (cigarette beetle) และชีปะขาวยาสูบ (tobacco moth)

การป้องกัน และกำจัด ใช้การรมด้วยแก๊ส และรักษาความสะอาดภายใน และภายนอกโรงเรือน ที่เก็บใบยา จะได้ผลดีที่สุด
หัว ข้อก่อนหน้า หัว ข้อถัดไป