การกำจัดวัชพืช - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 15
เล่มที่ ๑๕
เรื่องที่ ๑ ผึ้ง
เรื่องที่ ๒ การเลี้ยงผึ้งโพรงไทย
เรื่องที่ ๓ ยาสูบ
เรื่องที่ ๔ ไม้สัก
เรื่องที่ ๕ ผ้าไทย
เรื่องที่ ๖ ชุมชนโบรานในเมืองไทย จากหลักฐานภาพถ่ายทางอากาศ
เรื่องที่ ๗ น้ำเสีย
เรื่องที่ ๘ ขยะมูลฝอย
เรื่องที่ ๙ มลพิษทางอากาศ
เรื่องที่ ๑๐ ปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับสากล
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๕ / เรื่องที่ ๓ ยาสูบ / การกำจัดวัชพืช

 การกำจัดวัชพืช
การกำจัดวัชพืช

ในการทำแปลงเพาะยาสูบ มีการใช้สารเคมีกันอย่างกว้างขวางทั่วไป เช่น เมทิลโบรไมด์ ซึ่งกำจัดได้ทั้งวัชพืช เชื้อโรคต่างๆ และแมลงในดิน สำหรับยาที่ใช้กำจัดวัชพืชโดยเฉพาะ เช่น อีไนด์ (enide) ก็มีการใช้กันบ้าง แต่ไม่มากนัก

สำหรับในไร่ยาสูบ การใช้สารเคมียังไม่มีผู้ใดปฏิบัติกันอย่างจริงจัง เพราะเป็นการเพิ่มต้นทุนโดยไม่คุ้มค่า ขณะเดียวกันชาวไร่นิยมการพรวนดินบนร่องปลูกเป็นประจำอยู่แล้ว เพราะเป็นวิธีที่เพิ่มผลิตผล และคุณภาพของใบยาสูบ ตลอดจนเป็นการกำจัดวัชพืชไปในตัวด้วย
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป