การขยายพันธุ์ไม้สัก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 15
เล่มที่ ๑๕
เรื่องที่ ๑ ผึ้ง
เรื่องที่ ๒ การเลี้ยงผึ้งโพรงไทย
เรื่องที่ ๓ ยาสูบ
เรื่องที่ ๔ ไม้สัก
เรื่องที่ ๕ ผ้าไทย
เรื่องที่ ๖ ชุมชนโบรานในเมืองไทย จากหลักฐานภาพถ่ายทางอากาศ
เรื่องที่ ๗ น้ำเสีย
เรื่องที่ ๘ ขยะมูลฝอย
เรื่องที่ ๙ มลพิษทางอากาศ
เรื่องที่ ๑๐ ปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับสากล
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๕ / เรื่องที่ ๔ ไม้สัก / การขยายพันธุ์ไม้สัก

 การขยายพันธุ์ไม้สัก
การขยายพันธุ์ไม้สัก

การขยายพันธุ์ไม้สักเพื่อการปลูกสร้างสวนป่า ไม้สักโดยทั่วไปใช้เมล็ดขยายพันธุ์ แต่ในกรณีที่มี การปรับปรุงพันธุ์และต้องการขยายพันธุ์ไม้สัก พันธุ์ดี ควรขยายพันธุ์โดยวิธีติดตา และการเพาะ เลี้ยงเนื้อเยื่อ (tissue culture)
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป