การเตรียมพื้นที่ปลูก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 15
เล่มที่ ๑๕
เรื่องที่ ๑ ผึ้ง
เรื่องที่ ๒ การเลี้ยงผึ้งโพรงไทย
เรื่องที่ ๓ ยาสูบ
เรื่องที่ ๔ ไม้สัก
เรื่องที่ ๕ ผ้าไทย
เรื่องที่ ๖ ชุมชนโบรานในเมืองไทย จากหลักฐานภาพถ่ายทางอากาศ
เรื่องที่ ๗ น้ำเสีย
เรื่องที่ ๘ ขยะมูลฝอย
เรื่องที่ ๙ มลพิษทางอากาศ
เรื่องที่ ๑๐ ปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับสากล
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๕ / เรื่องที่ ๔ ไม้สัก / การเตรียมพื้นที่ปลูก

 การเตรียมพื้นที่ปลูก
กล้าสักที่พร้อมนำไปปลูก
กล้าสักที่พร้อมนำไปปลูก
การเตรียมพื้นที่ปลูก

พื้นที่ที่เหมาะสมต่อการปลูกสร้างสวนป่าสัก ควรเป็นพื้นที่ป่าสักเก่า หรือป่าสักที่เสื่อมสภาพ แล้ว หรือเป็นพื้นที่ที่เหมาะต่อการเจริญเติบโตของไม้สัก เมื่อคัดเลือกพื้นที่ได้แล้ว ก็เตรียมพื้นที่ปลูก ตัดฟัน หรือไถไม้เล็กไม้น้อย ตลอดจนหญ้าและวัชพืชอื่นๆ ที่มีอยู่ออกให้หมด แล้วเก็บริบสุมเผาจนพื้นที่โล่งเตียน จากนั้นจึงปักหลัก วางแนวปลูกหลักที่ใช้ปักเป็นไม้ไผ่ หรือต้นหญ้าที่แข็งๆ เช่น ต้นขัดมอน (ต้นไม้กวาด) ระยะปลูก หรือระยะหลักที่ปักอาจใช้แบบ ๓x๓ เมตร (๑๗๘ ต้นต่อไร่) แบบ ๔x๒ เมตร (๒๐๐ ต้นต่อ ไร่) หรือแบบ ๔x๔ เมตร (๑๐๐ ต้นต่อไร่) แล้ว แต่ความเหมาะสมของพื้นที่ที่ปลูก และจำนวนต้นไม้ ที่ต้องการปลูก
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป