การดูแลรักษา - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 15
เล่มที่ ๑๕
เรื่องที่ ๑ ผึ้ง
เรื่องที่ ๒ การเลี้ยงผึ้งโพรงไทย
เรื่องที่ ๓ ยาสูบ
เรื่องที่ ๔ ไม้สัก
เรื่องที่ ๕ ผ้าไทย
เรื่องที่ ๖ ชุมชนโบรานในเมืองไทย จากหลักฐานภาพถ่ายทางอากาศ
เรื่องที่ ๗ น้ำเสีย
เรื่องที่ ๘ ขยะมูลฝอย
เรื่องที่ ๙ มลพิษทางอากาศ
เรื่องที่ ๑๐ ปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับสากล
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๕ / เรื่องที่ ๔ ไม้สัก / การดูแลรักษา

 การดูแลรักษา
ต้นสักอายุหนึ่งปีครึ่ง
ต้นสักอายุหนึ่งปีครึ่ง
การดูแลรักษา

เนื่องจากสักเป็นต้นไม้ที่ต้องการแสงมาก เพื่อการเจริญเติบโต ดังนั้นการกำจัดวัชพืชในสวนป่า นับว่ามีความสำคัญอย่างมาก หลังจากการปลุกเสร็จสิ้นแล้ว ก็ต้องใส่ปุ๋ยและกำจัดวัชพืชเป็นครั้งคราว ตามความเหมาะสม อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง การใช้มีดดายวัชพืชทั่วสวนควบคู่กับการใช้จอบดายวัชพืชรอบๆ ต้นสักที่ปลูกใหม่ นับว่า เป็นวิธีการที่ให้ผลดีต่อการเจริญเติบโตของต้นสัก ที่เริ่มปลูกอย่างมาก
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป