การปรับปรุงพันธุ์ไม้สัก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 15
เล่มที่ ๑๕
เรื่องที่ ๑ ผึ้ง
เรื่องที่ ๒ การเลี้ยงผึ้งโพรงไทย
เรื่องที่ ๓ ยาสูบ
เรื่องที่ ๔ ไม้สัก
เรื่องที่ ๕ ผ้าไทย
เรื่องที่ ๖ ชุมชนโบรานในเมืองไทย จากหลักฐานภาพถ่ายทางอากาศ
เรื่องที่ ๗ น้ำเสีย
เรื่องที่ ๘ ขยะมูลฝอย
เรื่องที่ ๙ มลพิษทางอากาศ
เรื่องที่ ๑๐ ปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับสากล
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๕ / เรื่องที่ ๔ ไม้สัก / การปรับปรุงพันธุ์ไม้สัก

 การปรับปรุงพันธุ์ไม้สัก
สวนรวมพันธุ์และขยายพันธุ์สัก ที่ จ.ลำปาง
สวนรวมพันธุ์และขยายพันธุ์สัก ที่ จ.ลำปาง
การปรับปรุงพันธุ์ไม้สัก

ในการสนับสนุนการปลูกสร้างสวนป่าไม้สักของประเทศ กรมป่าไม้ได้จัดตั้งศูนย์บำรุงพันธุ์ไม้สักขึ้น ในสวนสักแม่หวด อำเภองาว จังหวัดลำปางในปี พ.ศ. ๒๕๐๘ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อที่จะทำการปรับปรุงพันธุ์ไม้สักที่มีอยู่ให้ดีขึ้น เพื่อ

๑. คัดเลือกพันธุ์ และผสมพันธุ์ไม้สักให้โตเร็วยิ่งขึ้น เพื่อลดระยะเวลาการตัดฟันลง
๒. ผลิตไม้ที่มีคุณภาพชั้นดีจากสวนป่าที่ปลูกได้
๓. ผลิตเมล็ดสักพันธุ์ดี เพื่อใช้ในการปลูกสร้างสวนป่าไม้สัก
๔. ศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับไม้สักทุกแง่มุม
๕. อนุรักษ์สายพันธุ์ไม้สักพันธุ์ดีของชาติ
หัวข้อก่อนหน้า