สำหรับเด็กระดับเล็ก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 15
เล่มที่ ๑๕
เรื่องที่ ๑ ผึ้ง
เรื่องที่ ๒ การเลี้ยงผึ้งโพรงไทย
เรื่องที่ ๓ ยาสูบ
เรื่องที่ ๔ ไม้สัก
เรื่องที่ ๕ ผ้าไทย
เรื่องที่ ๖ ชุมชนโบรานในเมืองไทย จากหลักฐานภาพถ่ายทางอากาศ
เรื่องที่ ๗ น้ำเสีย
เรื่องที่ ๘ ขยะมูลฝอย
เรื่องที่ ๙ มลพิษทางอากาศ
เรื่องที่ ๑๐ ปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับสากล
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๕ / เรื่องที่ ๔ ไม้สัก / สำหรับเด็กระดับเล็ก

 สำหรับเด็กระดับเล็ก ฟังเสียงอ่าน => บันทึกเสียง
นานมาแล้วเมื่อ ๔๐ - ๕๐ ปีก่อนไม้สักเป็นสินค้าออกที่สำคัญของประเทศ ที่ทำรายได้ให้แก่ประเทศไทยมากที่สุด รองจากข้าว
หลังจากช่วงระยะเวลาดังกล่าวไม่นาน ปริมาณการส่งออกไม้สักจากประเทศไทยลดน้อยถอยลง และในที่สุดก็มิได้อยู่ในรายชื่อสินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศในลำดับแรกๆ ทั้งนี้เพราะได้มีการตัด ฟัน ชัก ลากไม้สักออกมาขายมากกว่าการเจริญเติบโต ทดแทนของต้นสักที่มีอยู่ นอกจากนี้พื้นที่ป่าไม้สักธรรมชาติถูกบุกรุก โค่น ถาง เพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพื้นที่อยู่อาศัย และที่ทำกินอย่างกว้างขวาง ทั้งนี้เพราะพื้นที่ป่าไม้สักส่วนใหญ่จะเป็นที่ราบ ดินดี และชุ่มชื้น เหมาะสมที่จะทำการเกษตร
ไม้สักจากประเทศไทย จัดได้ว่า เป็นไม้ที่มีชื่อเสียงรู้จักกันดี ในหมู่ประเทศตะวันตก และเป็นที่ยอมรับกันว่า ไม้สักจากประเทศไทย มีคุณภาพ สีสัน และลวดลายงดงามมาก ทั้งยังมีลักษณะพิเศษคือ มีความต้านทานต่อปลวกและเชื้อเห็ดราหลายชนิด บ้านเรือนที่ปลูกด้วยไม้สัก จึงอยู่ในสภาพดี และคงทนเป็นเวลานานมาก
ปัจจุบันนี้ แม้ปริมาณการส่งออกจะลดลง แต่เราก็ยังส่งไม้สัก ไปขายต่างประเทศ ทั้งในรูปของเครื่องเรือน และสิ่งประดิษฐ์ ชื่อเสียงของไม้สักจากประเทศไทยยังเป็นที่รู้จัก และนิยมชมชื่นในหมู่ประเทศต่างๆ ตลอดมา
หากการปลูกและดูแลป่าของเราได้ผล ในอนาคตประเทศไทยก็คงมีป่าไม้สักอุดมสมบูรณ์ สามารถส่งไม้สักชั้นหนึ่งออกไปขายให้ทั่วโรคได้อีก
หัวข้อถัดไป