สำหรับเด็กระดับเล็ก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 15
เล่มที่ ๑๕
เรื่องที่ ๑ ผึ้ง
เรื่องที่ ๒ การเลี้ยงผึ้งโพรงไทย
เรื่องที่ ๓ ยาสูบ
เรื่องที่ ๔ ไม้สัก
เรื่องที่ ๕ ผ้าไทย
เรื่องที่ ๖ ชุมชนโบรานในเมืองไทย จากหลักฐานภาพถ่ายทางอากาศ
เรื่องที่ ๗ น้ำเสีย
เรื่องที่ ๘ ขยะมูลฝอย
เรื่องที่ ๙ มลพิษทางอากาศ
เรื่องที่ ๑๐ ปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับสากล
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๕ / เรื่องที่ ๖ ชุมชนโบราณในเมืองไทยจากหลักฐานภาพถ่ายทางอากาศ / สำหรับเด็กระดับเล็ก

 สำหรับเด็กระดับเล็ก ฟังเสียงอ่าน => บันทึกเสียง
แผ่นดินไทยเป็นบริเวณที่มีผู้คนอยู่อาศัยมานมนาน เพราะเรามีหลักฐานทางประวัติศาสตร์โบราณคดี ย้อนอดีตได้หลายพันปี ผู้คนรู้จักสร้างที่อยู่อาศัยรวมกันเป็นชุมชน ค้นพบได้ในหลายแห่งทั่วประเทศ ทั้งในบริเวณที่ราบเจ้าพระยา บริเวณใกล้ชายฝั่งทะเล และบริเวณที่อยู่ลึกเข้าไปในแผ่นดินภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ

เราเห็นหลักฐานชุมชนโบราณได้จากภาพถ่ายทางอากาศ จะเห็นว่า ทั่วประเทศไทยมีชุมชนโบราณถึง ๑,๒๐๘ แห่ง เป็นแหล่งที่ผู้คนในสมัยโบราณอาศัยอยู่รวมกันเป็นบ้านเป็นเมือง
ชุมชนบางแห่งเล็ก ชุมชนบางแห่งใหญ่

ชุมชนที่ใหญ่มักมีความสำคัญ เช่น เมืองนครชัยศรีโบราณ ที่เป็นจังหวัดนครปฐม

จากภาพถ่ายทางอากาศนั้น เราทราบได้อย่างไรว่า บริเวณใด เป็นชุมชนโบราณ

คำถามนี้ดีมาก

คำตอบก็คือ เราสังเกตจากแนวคูคันดิน

คูคันดินที่ล้อมรอบชุมชนโบราณ อาจใช้เป็นแนวกำหนดขอบเขต หรือเพื่อป้องกันศัตรูจากภายนอก เพื่อให้เป็นเส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อกับแม่น้ำ หรือทะเล หรือเพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ สำหรับชุมชน
ร่องรอยที่แสดงถึงชุมชนโบราณทั้งหลาย ล้วนแต่เป็นหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์โบราณคดี ควรรักษาให้คงไว้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติ
หัวข้อถัดไป