มลพิษทางอากาศ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 15
เล่มที่ ๑๕
เรื่องที่ ๑ ผึ้ง
เรื่องที่ ๒ การเลี้ยงผึ้งโพรงไทย
เรื่องที่ ๓ ยาสูบ
เรื่องที่ ๔ ไม้สัก
เรื่องที่ ๕ ผ้าไทย
เรื่องที่ ๖ ชุมชนโบรานในเมืองไทย จากหลักฐานภาพถ่ายทางอากาศ
เรื่องที่ ๗ น้ำเสีย
เรื่องที่ ๘ ขยะมูลฝอย
เรื่องที่ ๙ มลพิษทางอากาศ
เรื่องที่ ๑๐ ปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับสากล
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๕ / เรื่องที่ ๙ มลพิษทางอากาศ / มลพิษทางอากาศ

 มลพิษทางอากาศ
มลพิษทางอากาศ

อากาศบริสุทธิ์ประกอบด้วยก๊าซต่างๆ โดยปริมาตร คือ ไนโตรเจนร้อยละ ๗๘.๐๙ ออกซิเจน ร้อยละ ๒๐.๙๔ คาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซอื่นๆ เช่น ฮีเลียม คริบตอน และซีนอน รวมอีกร้อยละ ๐.๙๗ นอกจากนั้นยังมีไอน้ำอีกร้อยละ ๑-๓ ตามสภาพการณ์ และเวลา ของแข็งได้แก่ ฝุ่นละอองต่างขนาด ก็มีอยู่ในบรรยากาศทั่วไป องค์ประกอบต่างๆ เหล่านี้ ควบคุมภูมิอากาศ และความเป็นไปตามธรรมชาติ และยังชีพบรรดาสิ่งมีชีวิตในโลก

ไนโตรเจนเป็นก๊าซเฉื่อย ซึ่งช่วยเจือจางก๊าซออกซิเจนลงให้พอเหมาะ ไอน้ำ คาร์บอนไดออกไซด์ และแม้แต่ออกซิเจน ต่างก็เป็นส่วนประกอบ ซึ่งทำให้เกิดสมดุลในระบบนิเวศ เพราะไอน้ำรวมทั้งเมฆ ตลอดจนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ช่วยควบคุมอุณหภูมิที่พื้นผิวโลก ให้สามารถคงความร้อนไว้ ทั้งกลางวัน และกลางคืน ไอน้ำ และก๊าซนี้ ยินยอมให้แสงอาทิตย์ผ่านเข้า แต่สกัดคลื่นความร้อน ที่โลกแผ่รังสี กลับสู่บรรยากาศ ออกซิเจนช่วยในการยังชีพ และเป็นที่มาของชั้นโอโซน ซึ่งช่วยปกป้องโลกจากรังสีอัลตราไวโอเลต สมดุลเหล่านี้ย่อมแปรปรวนไป หากเกิดความผิดปกติในบรรยากาศ

กระบวนการตามธรรมชาติ เป็นสาเหตุหนึ่ง ของมลพิษของอากาศ เช่น ภูเขาไฟระเบิด แล้วพ่นเถ้าถ่าน เขม่า ควัน และก๊าซต่างๆ เช่น คาร์บอนมอนอกไซด์ คาร์บอนไดออกไซด์ และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เป็นต้น ในประทศโบลิเวีย ผู้คน และปศุสัตว์ ซึ่งอาศัยอยู่ตามไหล่เขา ล้มตายลงเป็นจำนวนมาก สันนิษฐานว่า ภูเขาไฟใต้ทะเลสาบบนยอดเขาเกิดระเบิดขึ้น ในเวลากลางคืน ก๊าซพิษต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คาร์บอนมอนอกไซด์ ซึ่งไม่มีกลิ่น จึงพลุ่งออกมา ทำอันตายต่อสิ่งมีชีวิต ในเวลาวิกาลได้อย่างกว้างขวาง การย่อยสลายซากพืชสัตว์ของจุลินทรีย์ ในระบบนิเวศ ก็ทำให้เกิดมลภาวะเช่นกัน ก๊าซมีเทนในบรรยากาศ ประมาณร้อยละ ๔๐ เป็นผลิตผลจากปฏิกิริยาตามธรรมชาตินี้

มนุษย์ทำให้เกิดมลพิษในอากาศได้อย่างกว้างขวาง กิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น การหุงต้ม การใช้เครื่องปรับอากาศในเมืองร้อน หรือการทำให้บ้านอุ่นในฤดูหนาว เป็นสาเหตุของมลพิษทางอากาศได้ทั้งสิ้น ทั้งนี้เพราะมีการใช้เชื้อเพลิงในกิจกรรมต่างๆ เหล่านั้น
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป