การควบคุมก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 15
เล่มที่ ๑๕
เรื่องที่ ๑ ผึ้ง
เรื่องที่ ๒ การเลี้ยงผึ้งโพรงไทย
เรื่องที่ ๓ ยาสูบ
เรื่องที่ ๔ ไม้สัก
เรื่องที่ ๕ ผ้าไทย
เรื่องที่ ๖ ชุมชนโบรานในเมืองไทย จากหลักฐานภาพถ่ายทางอากาศ
เรื่องที่ ๗ น้ำเสีย
เรื่องที่ ๘ ขยะมูลฝอย
เรื่องที่ ๙ มลพิษทางอากาศ
เรื่องที่ ๑๐ ปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับสากล
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๕ / เรื่องที่ ๙ มลพิษทางอากาศ / การควบคุมก๊าซไนโตรเจนออกไซด์

การควบคุมก๊าซไนโตรเจนออกไซด์
การควบ คุมก๊าซไนโตรเจนออกไซด์

เครื่องยนต์เผาไหม้เชื้อเพลิงที่อุณหภูมิสูง และมีอากาศมากพอควร จึงเกิดก๊าซไนทริกออกไซด์ การลดสารมลพิษนี้จึงมีหลักการ ๒ อย่าง คือ

ก. หมุนเวียนไอเสียกลับเข้าไปเผาไหม้ใหม่


ดังที่ได้อธิบายไว้ในตอนต้น ไอเสียจะช่วยลดอุณหภูมิลง

ข. เพิ่มอากาศในระหว่างการเผาไหม้

จะทำให้ไอน้ำมันเจือจางลง จะเห็นได้ว่า ใช้หลักการนี้ลดไฮโดรคาร์บอน และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ด้วยการปรับเครื่องหรือออกแบบเครื่องยนต์ ใหม่ จึงนิยมใช้แนวทางนี้ เพราะเป็นวิธีที่สามารถลดมลพิษทั้งสามคือ ไฮโดรคาร์บอนก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ และก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ได้พร้อมกัน แต่มีข้อจำกัดอยู่ว่า หากปรับไอน้ำมันให้เจือจางมากเกินไปนั้นเครื่องยนต์จะเดินสะดุด

ในประเทศไทยเริ่มนิยมใช้ก๊าซหุงต้ม หรือก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง แทนน้ำมันเบนซินเชื้อเพลิงในสภาพก๊าซจะสามารถผสมผสานกับอากาศได้ดีกว่า หากก๊าซนั้นมีสิ่งสกปรกเจือปนมาน้อย ย่อมเกิดสารมลพิษน้อยลงตามไปด้วย
การบ่มยาสูบซึ่งใช้ลิกไนต์เป็นเชื้อเพลิง จะเกิดสารมลพิษ เช่นฝุ่น ควันและก๊าซมลพิษต่าง ๆ โดยเฉพาะก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
การบ่มยาสูบซึ่งใช้ลิกไนต์เป็นเชื้อเพลิง จะเกิดสารมลพิษ เช่นฝุ่น ควันและก๊าซมลพิษต่างๆ โดยเฉพาะก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
การควบคุม มลพิษจากเครื่องจักรและเครื่องยนต์

มีหลักการสำคัญ ๓ ประการคือ

๑) ใช้เชื้อเพลิงที่สะอาด มีสารปนเปื้อนน้อย เช่น มีซัลเฟอร์น้อย เป็นต้น
๒) ควบคุมเครื่องจักรอุปกรณ์ และกรรม วิธีการผลิต หรือการสันดาปให้สามารถลดการผลิตมลพิษลง
๓) ลดมลพิษซึ่งเกิดขึ้นแล้ว ด้วยกระบวนการ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ก่อนระบายออกสู่บรรยากาศ
หัว ข้อก่อนหน้า หัว ข้อถัดไป