การควบคุมและป้องกันภาวะมลพิษ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 15
เล่มที่ ๑๕
เรื่องที่ ๑ ผึ้ง
เรื่องที่ ๒ การเลี้ยงผึ้งโพรงไทย
เรื่องที่ ๓ ยาสูบ
เรื่องที่ ๔ ไม้สัก
เรื่องที่ ๕ ผ้าไทย
เรื่องที่ ๖ ชุมชนโบรานในเมืองไทย จากหลักฐานภาพถ่ายทางอากาศ
เรื่องที่ ๗ น้ำเสีย
เรื่องที่ ๘ ขยะมูลฝอย
เรื่องที่ ๙ มลพิษทางอากาศ
เรื่องที่ ๑๐ ปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับสากล
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๕ / เรื่องที่ ๙ มลพิษทางอากาศ / การควบคุมและป้องกันภาวะมลพิษ

 การควบคุมและป้องกันภาวะมลพิษ
โรงสีข้าวเป็นแหล่งที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศต่อผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงได้
โรงสีข้าวเป็นแหล่งที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศต่อผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงได้
การควบคุมและป้องกันภาวะมลพิษ

การควบคุมและป้องกันภาวะมลพิษจึงขึ้นอยู่กับ

๑. รถยนต์ต้องอยู่ในสภาพที่ดี มีการปรับแต่งเครื่องยนต์เป็นประจำ

๒. น้ำมันเชื้อเพลิงสะอาด มีสารเจือปนน้อย การลดตะกั่วในน้ำมันเบนซิน ย่อมช่วยลดสารมลพิษตะกั่วในอากาศ

๓. กำหนดมาตรฐานของเครื่องยนต์ เพื่อให้สามารถลดสารมลพิษต่างๆ ได้ตามต้องการ

๔. ส่งเสริมการใช้รถโดยสารประจำทาง รถไฟ หรือยานยนต์อื่นใดในการขนส่ง และการ สัญจรไปมา เพราะการใช้รถยนต์ส่วนตัวเป็นจำนวนมาก ย่อมก่อให้เกิดภาวะมลพิษทางอากาศ โดยไม่จำเป็น

๕. การจัดวางผังเมืองให้เป็นระเบียบ แบ่งแยกย่านที่พักอาศัย ออกจากบริเวณโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหา

๖. ลดมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม ด้วยการควบคุมทุกขั้นตอน นับตั้งแต่การใช้เชื้อเพลิง และวัตถุดิบที่ดี มีกรรมวิธีถูกต้อง ตลอดจนมีระบบควบคุมมลพิษในกรณีจำเป็น

๗. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องมลพิษทางอากาศอย่างถูกต้อง และเผยแพร่ ตลอดจนชักจูงให้บุคคลอื่นร่วมมีบทบาทในการป้องกันด้วย
หัวข้อก่อนหน้า