สำหรับเด็กระดับเล็ก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 16
เล่มที่ ๑๖
เรื่องที่ ๑ การบูรณะวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
เรื่องที่ ๒ พระไตรปิฎก และการชำระพระไตรปิฎก
เรื่องที่ ๓ การอนุรักษ์โบราณสถาน และโบราณวัตถุ
เรื่องที่ ๔ ศิลาจารึก และอ่านจารึก
เรื่องที่ ๕ สังคม และวัฒนธรรมไทย
เรื่องที่ ๖ การผลิตหนังสือ
เรื่องที่ ๗ การดนตรีสำหรับเยาวชน
เรื่องที่ ๘ การช่าง และหมู่บ้านช่าง
เรื่องที่ ๙ ดาวเทียมเพื่อการเกษตร
เรื่องที่ ๑๐ การฟื้นฟูสมรรถภาพเยาวชนผู้พิการด้านการศึกษา
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๖ / เรื่องที่ ๑ การบูรณะวัดพระศรีรัตนศาสดาราม / สำหรับเด็กระดับเล็ก

 สำหรับเด็กระดับเล็ก ฟังเสียงอ่าน => บันทึกเสียง
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เป็นพระอารามหลวงอย่างพุทธาวาส ไม่มีพระภิกษุอยู่เป็นประจำ ศาสนสถานทั้งปวงภายในบริเวณพระอารามนี้ รวมทั้งโบสถ์อันเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแก้วมรกต ล้วนงดงามเพียบพร้อมด้วยศิลปะอันสืบสาย "สกุลช่างชั้นสูงของไทย"

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้ทรงสถาปนาพระอารามแห่งนี้ พร้อมกับกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อพุทธศักราช ๒๓๒๕ แม้เวลาจะผ่านไปกว่า ๒๐๐ ปี แต่วัดพระศรีรัตนศาสดารามก็ยังงดงามวิจิตรตระการตาอยู่ ทั้งนี้เพราะพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ โปรดเกล้าฯ ให้มีการบูรณปฏิสังขรณ์ ในวาระที่จะมีการฉลองพระนครถึง ๔ ครั้ง ครั้งที่ ๔ นี้ เมื่อพุทธศักราช ๒๕๒๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นแม่กองบูรณปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ให้มั่นคงแข็งแรง งดงามเป็นศรีสง่าแก่บ้านเมืองยิ่งนัก

หัวข้อถัดไป