เรื่องที่ ๒ พระไตรปิฎก และการชำระพระไตรปิฎก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 16
เล่มที่ ๑๖
เรื่องที่ ๑ การบูรณะวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
เรื่องที่ ๒ พระไตรปิฎก และการชำระพระไตรปิฎก
เรื่องที่ ๓ การอนุรักษ์โบราณสถาน และโบราณวัตถุ
เรื่องที่ ๔ ศิลาจารึก และอ่านจารึก
เรื่องที่ ๕ สังคม และวัฒนธรรมไทย
เรื่องที่ ๖ การผลิตหนังสือ
เรื่องที่ ๗ การดนตรีสำหรับเยาวชน
เรื่องที่ ๘ การช่าง และหมู่บ้านช่าง
เรื่องที่ ๙ ดาวเทียมเพื่อการเกษตร
เรื่องที่ ๑๐ การฟื้นฟูสมรรถภาพเยาวชนผู้พิการด้านการศึกษา
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๖ / เรื่องที่ ๒ พระไตรปิฎก และการชำระพระไตรปิฎก

 เรื่องที่ ๒ พระไตรปิฎก และการชำระพระไตรปิฎก

สำหรับเด็กระดับเล็ก
สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒ - ๑๔ ปี)
สำหรับเด็กระดับโตและบุคคลทั่วไป
พระไตรปิฎก
 ความเป็นมาของพระไตรปิฎก
พระไตรปิฎกฉบับพิมพ์ในประเทศไทย
 ภาษาที่รองรับพระไตรปิฎก
 พระไตรปิฎกฉบับแปลเป็นภาษาไทย
พระไตรปิฎกภาษาบาลีฉบับคอมพิวเตอร์
 จำนวนเล่มของพระไตรปิฎก
 พระภิกษุชาวเยอรมันกล่าวถึงพระไตรปิฎกฉบับไทย
 ตัวอักษรที่รองรับพระไตรปิฎก
 พระไตรปิฎกมาสู่ประเทศไทย
 พระไตรปิฎกและส่วนต่างๆ ของพระไตรปิฎก
 คุณค่าของพระไตรปิฎก
 ลักษณะคำสั่งสอนทั่วไปในพระไตรปิฎก
 ลักษณะคำสั่งสอนที่นำสมัยในพระไตรปิฎก
 การสังคายนาหรือสังคีติ
 การตรวจชำระพระไตรปิฎกในประเทศไทย