พระภิกษุชาวเยอรมันกล่าวถึงพระไตรปิฎกฉบับไทย - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 16
เล่มที่ ๑๖
เรื่องที่ ๑ การบูรณะวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
เรื่องที่ ๒ พระไตรปิฎก และการชำระพระไตรปิฎก
เรื่องที่ ๓ การอนุรักษ์โบราณสถาน และโบราณวัตถุ
เรื่องที่ ๔ ศิลาจารึก และอ่านจารึก
เรื่องที่ ๕ สังคม และวัฒนธรรมไทย
เรื่องที่ ๖ การผลิตหนังสือ
เรื่องที่ ๗ การดนตรีสำหรับเยาวชน
เรื่องที่ ๘ การช่าง และหมู่บ้านช่าง
เรื่องที่ ๙ ดาวเทียมเพื่อการเกษตร
เรื่องที่ ๑๐ การฟื้นฟูสมรรถภาพเยาวชนผู้พิการด้านการศึกษา
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๖ / เรื่องที่ ๒ พระไตรปิฎก และการชำระพระไตรปิฎก / พระภิกษุชาวเยอรมันกล่าวถึงพระไตรปิฎกฉบับไทย

 พระภิกษุชาวเยอรมันกล่าวถึงพระไตรปิฎกฉบับไทย
พระพุทธเจ้า ผู้ทรงให้กำเนิดศาสนาพุทธ
พระพุทธเจ้า ผู้ทรงให้กำเนิดศาสนาพุทธ
พระภิกษุชาวเยอรมันกล่าวถึงพระไตรปิฎกฉบับไทย

ภิกษุชาวเยอรมันรูปหนึ่ง ผู้แปลพระไตรปิฎกภาษาบาลีเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาเยอรมันไว้บางตอน และได้เขียนหนังสืออธิบายความรู้ เรื่องพระพุทธศาสนาไว้มาก ทั้งในภาษาอังกฤษ และภาษาเยอรมันคือ พระภิกษุญาณติโลกะ ผู้ล่วงลับไปแล้ว ได้เขียนหนังสือนำเที่ยวพระอภิธรรมปิฎกขึ้น ให้ชื่อในภาษาอังกฤษว่า Guide Through the Abhidhamma-pitaka เปรียบเทียบ พระไตรปิฎกฉบับไทยกับฉบับที่พิมพ์ด้วยอักษรโรมันในประเทศอังกฤษไว้ ๒ ตอน ตอนแรก ในหนังสือเล่มที่กล่าวหน้า ๒ บทนำ แสดงความรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณอย่างลึกซึ้งต่อบาลี พระอภิธรรมปิฎกฉบับไทย ซึ่งพระราชทานไปประเทศต่างๆ ว่ามีถึง ๖,๒๙๔ หน้า ขนาด ๘ หน้ายก แต่ได้แปลเป็นภาษาอังกฤษไปแล้ว เพียง ๑,๑๕๒ หน้า ตอนที่ ๒ กล่าวไว้ในหน้า ๑๑๔ ของหนังสือเล่มเดียวกันว่า คัมภีร์ปัฏฐาน ฉบับพระไตรปิฎกอักษรไทยมีถึง ๖ เล่ม รวม ๓,๑๒๐ หน้า แต่ฉบับของสมาคมบาลีปกรณ์ ประเทศอังกฤษมีพิมพ์ไว้เพียง ๕๔๙ หน้า แสดงให้เห็นความสมบูรณ์แห่งพระไตรปิฎกฉบับของประเทศไทยอย่างชัดเจน หนังสือเล่มนี้พิมพ์แล้ว ๒ ครั้ง ครั้งแรก พ.ศ. ๒๔๘๑ ครั้งหลัง พ.ศ. ๒๔๙๖
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป