ตัวอักษรที่รองรับพระไตรปิฎก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 16
เล่มที่ ๑๖
เรื่องที่ ๑ การบูรณะวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
เรื่องที่ ๒ พระไตรปิฎก และการชำระพระไตรปิฎก
เรื่องที่ ๓ การอนุรักษ์โบราณสถาน และโบราณวัตถุ
เรื่องที่ ๔ ศิลาจารึก และอ่านจารึก
เรื่องที่ ๕ สังคม และวัฒนธรรมไทย
เรื่องที่ ๖ การผลิตหนังสือ
เรื่องที่ ๗ การดนตรีสำหรับเยาวชน
เรื่องที่ ๘ การช่าง และหมู่บ้านช่าง
เรื่องที่ ๙ ดาวเทียมเพื่อการเกษตร
เรื่องที่ ๑๐ การฟื้นฟูสมรรถภาพเยาวชนผู้พิการด้านการศึกษา
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๖ / เรื่องที่ ๒ พระไตรปิฎก และการชำระพระไตรปิฎก / ตัวอักษรที่รองรับพระไตรปิฎก

 ตัวอักษรที่รองรับพระไตรปิฎก
ตัวอักษรที่รองรับพระไตรปิฎก

เมื่อทราบว่า การจดจารึกข้อความในพระไตรปิฎกลงในใบลานกระทำเป็นครั้งแรก เมื่อประมาณ พ.ศ. ๔๓๓-๔๕๐ ในประเทศศรีลังกา อักษรที่รองรับพระไตรปิฎก จึงเป็นอักษรของศรีลังกา หรืออักษรสีหล และเมื่อมีการส่งพระไตรปิฎก ฉบับอักษรสีหล ไปสู่ประเทศต่างๆ เช่น ไทย มอญ พม่า แล้วก็มีการถ่ายทอดจากอักษรสีหล ลงสู่อักษรที่ประเทศนั้นใช้กัน ในชั้นแรกประเทศไทยได้ใช้อักษรขอม สำหรับบันทึกข้อความในพระไตรปิฎก แม้ในสมัยรัชกาลที่ ๑ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ก็ยังใช้อักษรขอมจารึกพระไตรปิฎกอยู่ตามเดิม เมื่อพิมพ์พระไตรปิฎกขึ้น ในสมัยรัชกาลที่ ๕ จึงได้ใช้อักษรไทยรองรับพระไตรปิฎก และใช้ตลอดมาถึงทุกวันนี้
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชทรงพระสุหร่ายและทรงเจิมคัมภีร์พระไตรปิฎก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชทรงพระสุหร่ายและทรงเจิมคัมภีร์พระไตรปิฎก
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป