คุณค่าของพระไตรปิฎก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 16
เล่มที่ ๑๖
เรื่องที่ ๑ การบูรณะวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
เรื่องที่ ๒ พระไตรปิฎก และการชำระพระไตรปิฎก
เรื่องที่ ๓ การอนุรักษ์โบราณสถาน และโบราณวัตถุ
เรื่องที่ ๔ ศิลาจารึก และอ่านจารึก
เรื่องที่ ๕ สังคม และวัฒนธรรมไทย
เรื่องที่ ๖ การผลิตหนังสือ
เรื่องที่ ๗ การดนตรีสำหรับเยาวชน
เรื่องที่ ๘ การช่าง และหมู่บ้านช่าง
เรื่องที่ ๙ ดาวเทียมเพื่อการเกษตร
เรื่องที่ ๑๐ การฟื้นฟูสมรรถภาพเยาวชนผู้พิการด้านการศึกษา
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๖ / เรื่องที่ ๒ พระไตรปิฎก และการชำระพระไตรปิฎก / คุณค่าของพระไตรปิฎก

 คุณค่าของพระไตรปิฎก
คุณค่าของพระไตรปิฎก

คำสั่งสอนในพระไตรปิฎก มีคุณค่าสูง ในการยกระดับความประพฤติทางกาย วาจา และยกระดับคุณธรรมทางจิตใจให้สูงขึ้น มีคำสอน ที่อำนวยประโยชน์แก่บุคคลทั่วไป เช่น ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และสังคม ที่เรียกว่า ประโยชน์ปัจจุบัน ประโยชน์ที่มีศีลธรรมเป็นพื้นฐาน ที่เรียกว่า ประโยชน์อนาคต เพราะช่วยให้มีความเจริญยั่งยืนติดต่อไปนานไกล ไม่ล่มสลายเสีย เพราะความประพฤติชั่วช้าทุจริต และประโยชน์สูงสุด ที่เรียกว่า ประโยชน์อย่างยิ่ง สามารถดับความทุกข์ ความเดือดร้อนทั้งปวงได้ เพราะคุณธรรมคือ การละเว้นความชั่ว การประพฤติความดี และการชำระจิตใจของตนให้สะอาด
หัวข้อก่อนหน้าหัวข้อถัดไป