เรื่อง ที่ ๔ ศิลาจารึก และอ่านจารึก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 16
เล่มที่ ๑๖
เรื่องที่ ๑ การบูรณะวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
เรื่องที่ ๒ พระไตรปิฎก และการชำระพระไตรปิฎก
เรื่องที่ ๓ การอนุรักษ์โบราณสถาน และโบราณวัตถุ
เรื่องที่ ๔ ศิลาจารึก และอ่านจารึก
เรื่องที่ ๕ สังคม และวัฒนธรรมไทย
เรื่องที่ ๖ การผลิตหนังสือ
เรื่องที่ ๗ การดนตรีสำหรับเยาวชน
เรื่องที่ ๘ การช่าง และหมู่บ้านช่าง
เรื่องที่ ๙ ดาวเทียมเพื่อการเกษตร
เรื่องที่ ๑๐ การฟื้นฟูสมรรถภาพเยาวชนผู้พิการด้านการศึกษา
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๖ / เรื่อง ที่ ๔ ศิลาจารึก และอ่านจารึก

 เรื่อง ที่ ๔ ศิลาจารึก และอ่านจารึก

สำหรับเด็กระดับเล็ก
สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒ - ๑๔ ปี)
สำหรับเด็กระดับโตและบุคคลทั่วไป
 ศิลาจารึกและการอ่านจารึก
 รูปทรงจารึก
 วิธีบันทึกลายลักษณ์อักษรลงในจารึก
 จารึกที่พบในประเทศไทย
 ประวัติการศึกษาจารึกในประเทศไทย
 ประโยชน์ของการศึกษาจารึก
 วัตถุประสงค์ในการสร้างจารึก
 เนื้อหาของเรื่องในจารึก
 การอ่านแปลและศึกษาข้อมูลจารึก