สำหรับเด็กระดับเล็ก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 16
เล่มที่ ๑๖
เรื่องที่ ๑ การบูรณะวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
เรื่องที่ ๒ พระไตรปิฎก และการชำระพระไตรปิฎก
เรื่องที่ ๓ การอนุรักษ์โบราณสถาน และโบราณวัตถุ
เรื่องที่ ๔ ศิลาจารึก และอ่านจารึก
เรื่องที่ ๕ สังคม และวัฒนธรรมไทย
เรื่องที่ ๖ การผลิตหนังสือ
เรื่องที่ ๗ การดนตรีสำหรับเยาวชน
เรื่องที่ ๘ การช่าง และหมู่บ้านช่าง
เรื่องที่ ๙ ดาวเทียมเพื่อการเกษตร
เรื่องที่ ๑๐ การฟื้นฟูสมรรถภาพเยาวชนผู้พิการด้านการศึกษา
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๖ / เรื่องที่ ๕ สังคมและวัฒนธรรมไทย / สำหรับเด็กระดับเล็ก

 สำหรับเด็กระดับเล็ก ฟังเสียงอ่าน => บันทึกเสียง
สังคมไทยในชนบท เป็นสังคมของเครือญาติ และผู้ที่รักนับถือกัน นอกจากนี้ประเพณียังให้ความเคารพต่อผู้มีอาวุโสสูง ทั้งที่เป็นญาติและมิใช่ญาติ
ผู้มีบ้านเรือนอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันในชนบท ส่วนมากจะเกี่ยวข้องเป็นญาติกัน หรือเป็นผู้ที่มีอาชีพอย่างเดียวกัน เช่น ทำนา ทำไร่ และทำการประมง
คนในชนบทมีความเอื้อเฟื้อกัน ช่วยเหลือกัน เกรงกลัวต่อการทำบาป เช่น การลักขโมย สังคมของชาวชนบทส่วนมาก จึงมีความร่มเย็นเป็นสุข

การทำบุญร่วมกันตามเทศกาลต่างๆ เป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่า ชาวชนบทรักษาประเพณีไว้ได้อย่างเคร่งครัด เช่น
  • การทำบุญเข้าพรรษา ซึ่งต้องใช้คนจำนวนมากช่วยกันตกแต่งเทียนเข้าพรรษา ซึ่งเป็นการเสียสละแรงงาน และเวลา ด้วยความเต็มใจ เป็นการฝึกฝนคนทุกเพศทุกวัย ให้รู้จักรักหมู่ และไม่เห็นแก่ตัว
  • การใส่บาตรเวลาเช้า ซึ่งจะเห็นทั่วไปทั้งในชนบท และเมืองเล็ก เมืองใหญ่ แสดงว่า คนไทยส่วนใหญ่ยังคงรักษาประเพณี ซึ่งฝึกให้คนมีความเสียสละ ขจัดความโลภ ตั้งแต่เริ่มวันใหม่ของชีวิตประจำวัน

หัวข้อถัดไป