การจำหน่ายจ่ายแจก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 16
เล่มที่ ๑๖
เรื่องที่ ๑ การบูรณะวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
เรื่องที่ ๒ พระไตรปิฎก และการชำระพระไตรปิฎก
เรื่องที่ ๓ การอนุรักษ์โบราณสถาน และโบราณวัตถุ
เรื่องที่ ๔ ศิลาจารึก และอ่านจารึก
เรื่องที่ ๕ สังคม และวัฒนธรรมไทย
เรื่องที่ ๖ การผลิตหนังสือ
เรื่องที่ ๗ การดนตรีสำหรับเยาวชน
เรื่องที่ ๘ การช่าง และหมู่บ้านช่าง
เรื่องที่ ๙ ดาวเทียมเพื่อการเกษตร
เรื่องที่ ๑๐ การฟื้นฟูสมรรถภาพเยาวชนผู้พิการด้านการศึกษา
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๖ / เรื่องที่ ๖ การผลิตหนังสือ / การจำหน่ายจ่ายแจก

 การจำหน่ายจ่ายแจก
การจำหน่ายจ่ายแจก

หนังสือแต่ละเล่มกว่าจะผลิตออกมาเป็นเล่มสำเร็จลงได้ ย่อมต้องอาศัยทั้งความคิด ฝีมือ แรงงาน และวัสดุเป็นจำนวนมาก เมื่อผลิตออกมาเรียบร้อยแล้ว ถ้าเก็บกองไว้ ก็เท่ากับกองกระดาษ ซึ่งจะเป็นอาหารของมดปลวกเท่านั้น หนังสือทุกชนิดจึงต้องมีระบบการจำหน่ายจ่ายแจกออกไปให้ถึงมือผู้ใช้งานโดยเร็ว และจะต้องได้อ่าน ได้ใช้งาน จึงจะเกิดประโยชน์ และมีคุณค่าแก่ส่วนรวม
หัวข้อก่อนหน้า