สำหรับเด็กเล็ก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 16
เล่มที่ ๑๖
เรื่องที่ ๑ การบูรณะวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
เรื่องที่ ๒ พระไตรปิฎก และการชำระพระไตรปิฎก
เรื่องที่ ๓ การอนุรักษ์โบราณสถาน และโบราณวัตถุ
เรื่องที่ ๔ ศิลาจารึก และอ่านจารึก
เรื่องที่ ๕ สังคม และวัฒนธรรมไทย
เรื่องที่ ๖ การผลิตหนังสือ
เรื่องที่ ๗ การดนตรีสำหรับเยาวชน
เรื่องที่ ๘ การช่าง และหมู่บ้านช่าง
เรื่องที่ ๙ ดาวเทียมเพื่อการเกษตร
เรื่องที่ ๑๐ การฟื้นฟูสมรรถภาพเยาวชนผู้พิการด้านการศึกษา
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๖ / เรื่องที่ ๖ การผลิตหนังสือ / สำหรับเด็กเล็ก

 สำหรับเด็กเล็ก ฟังเสียงอ่าน => บันทึกเสียง
แต่ก่อนเราเขียนตัวอักษร และวาดภาพลงบนแผ่นหินใบลาน และแผ่นหนัง

ต่อมาเรารู้วิธีทำกระดาษเป็นแผ่นบาง เบา ใช้เขียนสื่อความหมายได้ชัดเจน

การเขียนคำหลายคำเป็นข้อความหลายข้อความ แล้วนำมาเรียงต่อกันเป็นเรื่องราว ช่วยให้เราบอกเล่า และรับรู้ความคิดของกันและกัน

เราเขียนและวาดภาพทีละหน้า จนได้หลายหน้า รวมเล่มเป็นหนังสือ

ถ้าเราต้องการหนังสือเรื่องหนึ่ง จำนวนนับร้อย นับพันเล่ม เราต้องใช้วิธีการพิมพ์ เพื่อผลิตหนังสือให้ได้จำนวนมาก และรวดเร็ว

การผลิตหนังสือนั้น ต้องมีคนช่วยกันหลายหน้าที่ ได้แก่
  • ผู้เขียนเรื่อง
  • ผู้วาดภาพ หรือผู้ถ่ายภาพ
  • ผู้ออกแบบกำหนดหน้าหนังสือว่า ภาพควรอยู่ที่ใด
ตัวหนังสือควรใช้ขนาดไหน จัดข้อความอย่างไร ผู้จัดพิมพ์ควบคุมช่างเรียงพิมพ์ ช่างพิมพ์ ช่างทำเล่ม และบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทุกคนทำงานประสานกันจนเป็นเล่มหนังสือ

หัวข้อถัดไป