ดาวเทียม SPOT - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 16
เล่มที่ ๑๖
เรื่องที่ ๑ การบูรณะวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
เรื่องที่ ๒ พระไตรปิฎก และการชำระพระไตรปิฎก
เรื่องที่ ๓ การอนุรักษ์โบราณสถาน และโบราณวัตถุ
เรื่องที่ ๔ ศิลาจารึก และอ่านจารึก
เรื่องที่ ๕ สังคม และวัฒนธรรมไทย
เรื่องที่ ๖ การผลิตหนังสือ
เรื่องที่ ๗ การดนตรีสำหรับเยาวชน
เรื่องที่ ๘ การช่าง และหมู่บ้านช่าง
เรื่องที่ ๙ ดาวเทียมเพื่อการเกษตร
เรื่องที่ ๑๐ การฟื้นฟูสมรรถภาพเยาวชนผู้พิการด้านการศึกษา
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๖ / เรื่องที่ ๙ ดาวเทียมเพื่อการเกษตร / ดาวเทียม SPOT

 ดาวเทียม SPOT
จำลองการโคจรเหนือพื้นโลกของดาวเทียม SPOT ของ ฝรั่งเศส
จำลองการโคจรเหนือพื้นโลกของดาวเทียม SPOT ของ ฝรั่งเศส
ดาวเทียม SPOT

ดาวเทียม SPOT ได้รับการพัฒนาขึ้นมา โดยสถาบันอวกาศแห่งชาติ ของฝรั่งเศสร่วมกับประเทศในกลุ่มยุโรป อุปกรณ์บันทึกข้อมูลของ SPOT ประกอบไปด้วยระบบบันทึกข้อมูลรายละเอียดสูง ๒ ระบบ คือระบบหลายช่วงคลื่น ที่มี ๓ แบนด์ ให้รายละเอียด ๒๐ เมตร X ๒๐ เมตร และระบบแบนด์เดียว ให้รายละเอียด ๑๐ เมตร X ๑๐ เมตร สมรรถนะของระบบบันทึกข้อมูลของดาวเทียม SPOT ที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ สามารถถ่ายภาพแนวเฉียง และนำมาศึกษาได้ในลักษณะ ๓ มิติ ซึ่งให้รายละเอียดความลึก และความสูงของวัตถุได้ อันเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในเชิงรายละเอียดได้ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ข้อมูลจาก SPOT นำไปใช้ศึกษาการสำรวจพื้นที่ และแยกชนิดของป่า รวมทั้งไฟป่า การทำแผนที่ การใช้ที่ดิน ธรณีวิทยา อุทกวิทยา แหล่งน้ำสมุทรศาสตร์ชายฝั่ง การพังทลาย และการตกตะกอน ติดตามการประเมินผลสิ่งแวดล้อม และมลภาวะการขยายตัวเมือง และการตั้งถิ่นฐาน เป็นต้น ในอนาคตดาวเทียม SPOT ก็จะได้รับการปรับปรุง เพื่อเพิ่มสมรรถนะให้มีประโยชน์มากขึ้นเช่นเดียวกับดาวเทียมดวงอื่นๆ
หัวข้อก่อนหน้าหัวข้อถัดไป